Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:113/17
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-12-29

107/17
w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania majątkiem trwałym w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-12-22

88/17
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-10-20

70/17
Wsprawie obniżenia ceny wywoławczej,w trzecim publicznym przetargu ustnym ograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonych w Borchowie.

Szczegóły Data: 2017-08-09

69/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-08-04

67/17
W sprawie udzielenia upoważnienia kierownikowi MGOPS w Oleszycach do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Szczegóły Data: 2017-07-28

66/17
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Oleszycach do wydawania zaświadczeń,poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Szczegóły Data: 2017-07-28

65/17
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi mgops w Oleszycach do wydawania zaświadczeń,poświadczenia za zgodność dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Szczegóły Data: 2017-07-28

64/17
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Oleszycach do wydawania zaświadczeń, poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem

Szczegóły Data: 2017-07-28

63/17
W sprawie upoważnienia pracownikowi MGOPS w Oleszycach do realizacji zadań z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin \"Za życiem\"

Szczegóły Data: 2017-07-27

62/17
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Oleszycach do realizacji zadań z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąZy \"Za życiem\"

Szczegóły Data: 2017-07-27

61/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-07-27

60/17
Wsprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Sopel Kierownikowi Mgops w Oleszycach do realizacji zadań z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży \"Za Życiem\"

Szczegóły Data: 2017-07-27

46/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-05-31

112/17
W sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-12-29

111/17
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych

Szczegóły Data: 2017-12-29

74/17
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-08-28

75/17
Wsprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-08-31

73/17
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-08-24

101/17
w sprawie zasad opracowania planu dystrybucji preparatów stabilnego jodu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego w gminie Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-12-06

109/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-29

108/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-22

110/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-29

106/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2017-12-22

105/17
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2017-12-07

104/17
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. \"Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta I Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno - wychowawczych zespołowych w roku 2018. \"

Szczegóły Data: 2017-12-06

102/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2017-12-06

92/17
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2018 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-11-09

95/17
w sprawie zwrotów kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Szczegóły Data: 2017-11-22

103/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-07

100/17
w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi MGOPS w Oleszycach do wydawania zaświadczeń, poświadczenia za zgodność odpisów dokumentów przedstawianych przez stronę na potrzeby prowadzonych postepowań z oryginałem.

Szczegóły Data: 2017-12-01

99/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-11-30

98/17
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-11-28

97/17
w sprawie zmian budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-11-28

94/17
w sprawie wyodrębnienia ewidencji ksiegowej dla projektu \"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych\" dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich.

Szczegóły Data: 2017-11-15

93/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-11-14

91/17
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-10-31

90/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-10-31

89/17
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017 r.

Szczegóły Data: 2017-10-23

87/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-10-20

86/17
w sprawie: powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2017 roku.

Szczegóły Data: 2017-10-12

85/17
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 45/2017 z dnia 31 maja 2017 r. i do Zarządzenia Nr 72/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Szczegóły Data: 2017-09-29

84/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-09-29

83/17
w sprawie wprowadzenia do stosowania \"Polityki bezpieczeństwa\" oraz \"Instrukcji zarządzania systemem informatycznym\" dla Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-09-29

82/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-09-21

81/17
W sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontarnacie (j.t Dz.U z 2016 r. poz 187z późn.zm.) projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia \"Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 na rok 2018\"

Szczegóły Data: 2017-09-20

80/17
Wsprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-09-20

79/17
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2018 rok

Szczegóły Data: 2017-09-08

78/17
W sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych prowadzonych przez gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-09-08

77/17
Wsprawie powołanie administratora bezpieczeństwa informacji

Szczegóły Data: 2017-09-08

76/17
W sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. - \" Wyprawka szkolna\"

Szczegóły Data: 2017-09-04

72/17
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy Oleszyce poprzez rewaloryzację wzgórza pałacowego" dofinansowanego ze środków europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły Data: 2017-08-11

55/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-07-11

56/17
W sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności włączenia Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-07-14

59/17
W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Oleszyce, oznaczonych numerami działek 1205 i 1206/1 o łącznej powierzchni 0,2743 ha

Szczegóły Data: 2017-07-25

58/17
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 37/2017 burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 20 kwietnia 2017r.

Szczegóły Data: 2017-07-18

45/17
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Poprawa gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Oleszyce" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na terenie Rozwoju Regionalnego

Szczegóły Data: 2017-05-31

44/17
W sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-05-26

50/17
W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-06-21

51/17
W sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Szczegóły Data: 2017-06-21

52/17
W sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach.

Szczegóły Data: 2017-06-21

49/17
W sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-06-21

48/17
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-06-06

54/17
W sprawie powołania komisji konkursowej określenia zasad jej pracy oraz zasad rozstrzygnięcia konkursu.

Szczegóły Data: 2017-07-07

53/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-06-28

57/17
W sprawie powołania Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-07-17

47/17
w sprawie ogłoszenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach,ul. Rynek 6, 37 - 630 Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-06-06

43/17
w sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-05-19

42/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-05-10

41/17
w sprawie nieodpłatnego przekazania składników majątkowych

Szczegóły Data: 2017-05-10

40/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-05-10

28/17
w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Oleszyce za 2016 r.,wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-03-20

39/17
w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-05-08

38/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-04-26

37/17
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 listopada 2013

Szczegóły Data: 2017-04-20

36/17
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2016 rok

Szczegóły Data: 2017-04-20

37/17
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 67/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 08 listopada 2013

Szczegóły Data: 2017-04-20

29/17
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2017-03-22

31/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-03-24

35/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-03-31

34/17
sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2016 rok

Szczegóły Data: 2017-03-29

33/17
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-03-29

32/17
w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 5 pazdziernika 2015r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-03-29

30/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-03-22

27/17
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Szczegóły Data: 2017-03-17

26/17
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt

Szczegóły Data: 2017-03-10

25/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-03-09

24/17
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2017-03-03

23/17
w sprawie ustalenia wzoru zgłoszenia do klas pierwszysz Szkół Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-03-02

22/17
w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach oraz do oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-03-02

20/17
w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce na rok szkolny 2017/2018

Szczegóły Data: 2017-02-28

19/17
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2017/2018

Szczegóły Data: 2017-02-28

18/17
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w Samorządowym Przedszkolu w Oleszycach prowadzonym przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2017/2018

Szczegóły Data: 2017-02-28

16/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-02-24

17/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-02-28

21/17
w sprawie ustalenia stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego za 1 ha grunt przeznaczony do dzierzawy w drodze przetargu ustnego ograniczonego na okres 9-ciu lat

Szczegóły Data: 2017-03-02

7/17
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n."Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017".

Szczegóły Data: 2017-01-30

15/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-02-23

11/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-02-10

5/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-01-12

13/17
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2017-02-21

14/17
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz niepełnosprawnych ucznów z tereniu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka / Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki roku 2017"

Szczegóły Data: 2017-02-22

12/17
w sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2017-02-10

10/17
w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-02-03

9/17
w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-01-30

8/17
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za materiały biurowe oraz zaopatrzenia w środki higieny osobistej pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-01-30

6/17
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2017-01-16

4/17
w sprawie ustalenia odpłatności za wynajem świetlic i remiz OSP należących do Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-01-09

3/17
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy

Szczegóły Data: 2017-01-02

2/17
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-01-02

1/17
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. \"Dowóz niepełnosprawnego ucznia z tereniu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2017\".

Szczegóły Data: 2017-01-02
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 21:42:04
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.