Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:96/16
W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych, na których współfinansowanie przyznano pomoc lub złożono wniosek o przyznanie pomocy współfinansowanej ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Szczegóły Data: 2016-12-30

95/16
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny

Szczegóły Data: 2016-12-30

90/16
w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. "Poprawa jakości środowska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych"

Szczegóły Data: 2016-12-30

94/16
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 16 września 2011r. dotyczący powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleszycach do realizacji zdadń związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szczegóły Data: 2016-12-30

50/16
w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-07-12

29/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-04-22

23/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-03-31

12/16
w sprawie: ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce na rok szkolny 2016/2017

Szczegóły Data: 2016-02-03

93/16
w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów inwestycyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej w Futorach.

Szczegóły Data: 2016-12-30

68/16
w sprawie przeprowadzenia II przetargu nieograniczonego pisemnego ofertowego na sprzedaż samochodu marki STAR 003, numer rejestracyjny RWL 1956, rok produkcji 1972 stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-10-05

92/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-12-30

91/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-12-30

89/16
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2016-12-30

88/16
w sprawie rozliczania podatku od towarów i usług wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

Szczegóły Data: 2016-12-27

87/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-12-20

86/16
w sprawie udzielenia Pani Grażynie Karapycie, Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli.

Szczegóły Data: 2016-12-06

85/16
w sprawie udzielenia Pani Agnieszce Sopel, Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwyłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2016-12-06

84/16
w sprawie udzielenia Panu Stanisławowi Ślęzakowi, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-12-06

82/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-11-30

83/16
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Laskowi, Kierownikowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach, pełnomocnictwa ogólnego do podejmowania czynności zwykłego zarządu w sprawach związanych z bieżącym funkcjonowaniem oraz wykonywaniem statutowych zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-12-06

81/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-11-30

80/16
w sprawie przekazania środka trwałego jednostce organizacyjnej Gminy w celu sprawowania nadzoru nad dalszą eksploatacją tego majątku

Szczegóły Data: 2016-11-30

78/16
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-11-10

73/16
w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2016-10-17

16/16
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2016-02-16

77/16
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2017 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-11-10

79/16
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2016-11-25

76/16
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 239) projektu uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 na rok 2017"

Szczegóły Data: 2016-11-10

74/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-10-27

66/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-09-30

72/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-10-12

71/16
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Gmina bliżej obywateli - rozwój e-usług Gminy Oleszyce" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły Data: 2016-10-06

70/16
w sprawie: powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2016 roku.

Szczegóły Data: 2016-10-06

67/16
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 52/I/2016 z dnia 29 lipca 2016r. i do Zarządzenia Nr 61/2016 z dnia 2 września 2016.

Szczegóły Data: 2016-09-30

64/16
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-09-13

65/16
W sprawie: powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie miasta i gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę.

Szczegóły Data: 2016-09-28

13/16
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2016-02-03

53/16
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za pierwsze półrocze 2016 rok informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Szczegóły Data: 2016-08-09

53/16
W sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2016 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Szczegóły Data: 2016-08-09

63/16
W sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu na 2017

Szczegóły Data: 2016-09-05

62/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-09-05

39/16
W sprawie powołania Zespołu Wyborczego ds. przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleszycach, zarządzonych na dzień 10 lipca 2016 r.

Szczegóły Data: 2016-05-31

40/16
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2016-06-15

49/16
w sprawie powołania zespołu mediacyjnego w celu polubownego roztrzygnięcia sporu o wynagrodzenie za szkody w uprawach i płodach rolnych z wniosku...

Szczegóły Data: 2016-07-12

52/16
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Oleszyce poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego w Oleszycach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Szczegóły Data: 2016-07-29

61/16
w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Poprawa warunków edukacji wspierających kluczowe umiejętności w Gminie Oleszyce" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Szczegóły Data: 2016-09-02

60/16
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunt położony w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-09-01

59/16
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-08-31

58/16
w sprawie przedłużenia Pani Dorocie Czajkowskiej-Guszcie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach

Szczegóły Data: 2016-08-26

57/16
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2016-08-26

56/16
w sprawie sprzedaży samochodu marki Żuk A-151C, numer rejestracyjny RWL 1957, rok produkcji 1985 stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-09-05

55/16
w sprawie sprzedaży samochodu marki STAR 003, numer rejestracyjny RWL1956, rok produkcji 1972 stanowiącego własność Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-08-25

54/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-08-09

52/16
w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Szczegóły Data: 2016-07-29

51/16
w sprawie wyznaczenia terminu wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2016 roku - "Wyprawka szkolna"

Szczegóły Data: 2016-07-28

44/16
W sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

Szczegóły Data: 2016-06-30

38/16
W sprawie przygotowania do udziału w Regionalnym Ćwiczeniu Obronnym 2016 w ramach ćwiczeń z wojskami pk: "ANAKONDA 2016"

Szczegóły Data: 2016-05-31

41/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-06-29

42/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-06-30

43/16
W sprawie ochrony lokalu obwodowej komisji wyborczej w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Szczegóły Data: 2016-06-30

45/16
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w Borchowie" dofinnsowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegóły Data: 2016-06-30

46/16
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 105216 R ul. Podwalna w Oleszycach" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegóły Data: 2016-06-30

47/16
W sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektu "Przebudowa drogi gminnej nr 105205 R w m. Stare Oleszyce" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegóły Data: 2016-06-30

48/16
W sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2016-07-07

28/16
W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2015 rok

Szczegóły Data: 2016-04-20

37/16
W sprawie przedłożenia bilansu z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2015 rok

Szczegóły Data: 2016-05-31

35/16
W sprawie przeprowadzenia treningu Stałego Dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-05-31

34/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-05-31

36/16
W sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2016-05-31

17/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-03-29

30/16
W sprawie sprzedaży samochodu marki Żuk A - 156 B, numer rejestracyjny RLU - 08FC, rok produkcji 1984 stanowiącego własność Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-04-22

31/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-04-28

20/16
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2015 rok.

Szczegóły Data: 2016-03-22

33/16
W sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych prowadzących przez gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2016-05-10

32/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-05-10

21/16
W sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2015 rok samorządowych instytucji kultury.

Szczegóły Data: 2016-03-21

26/16
W sprawie wyznaczenia jednostki do realizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Szczegóły Data: 2016-03-31

25/16
W sprawie wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

Szczegóły Data: 2016-03-31

24/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-03-31

27/16
W sprawie udzielenia upoważnienia Pani Agnieszce Sopel Kierownikowi MGOPS w Oleszycachc do ralizacji zadań z zakresu ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Szczegóły Data: 2016-03-31

22/16
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2016-03-22

19/16
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie warunów sprzyjących rozwojowi sportu

Szczegóły Data: 2016-03-15

18/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-03-02

17/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-02-29

15/16
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2016-02-16

14/16
W sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-02-09

4/16
W sprawie: wprowadzenia zmian do zasad (polityki) rachunkowości

Szczegóły Data: 2016-01-05

11/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2016-02-03

10/16
W sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Miasta Oleszyce w celu wyboru Przewodniczącego Zarządu.

Szczegóły Data: 2016-02-02

9/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2016-01-25

8/16
W sprawie: przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2016-01-21

7/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2016-01-20

6/16
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2016-01-15

3/16
W sprawie przekazania kierownikom jednostek ogranizacyjnych Gminy Oleszyce uprawnień do zaciągania zobowiązań.

Szczegóły Data: 2016-01-05

5/16
W sprawie : ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2016-01-08

1/16
W sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2016-01-04

2/16
W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2016-01-04
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 21:49:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.