Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:69/14
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-09-10

70/14
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-09-10

113/14
w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz zasad zbywania i sposobu likwidacji składników majątkowych Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-12-31

49/14
w sprawie umorzenia odsetek od powstałych należności

Szczegóły Data: 2014-06-30

48/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-06-30

29/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"

Szczegóły Data: 2014-04-16

2/14
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2014-01-02

63/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-08-29

24/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-03-31

23/14
w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach oraz wykonywania zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.

Szczegóły Data: 2014-03-18

41/14
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa

Szczegóły Data: 2014-05-27

112/14
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych

Szczegóły Data: 2014-12-31

109/14
w sprawie powołania Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-12-31

101/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Zalesie w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

100/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Grobla w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

99/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Borchów w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

98/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Futory w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

97/14
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n." Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/ Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015"

Szczegóły Data: 2014-12-22

96/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-12-17

95/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-12-08

94/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-12-08

93/14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n."Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/ Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2015 "

Szczegóły Data: 2014-12-05

106/14
w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-12-30

103/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Oleszyce w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

102/14
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Stare Sioło w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej

Szczegóły Data: 2014-12-30

104/14
w sprawie zwołania Zebrania Ogólnego Mieszkańców Miasta Oleszyce w celu wyboru Przewodniczacego Zarządu oraz Zarządu Miasta Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-12-30

105/14
w sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych

Szczegóły Data: 2014-12-30

108/14
w sprawie; powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu

Szczegóły Data: 2014-12-31

110/14
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2014-12-31

111/14
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2014-12-31

107/14
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta wystepujące w sobotę, tj. za dni 15 sierpnia i 26 grudniam 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-12-31

92/14
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjajacych rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2014-12-05

91/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-12-01

90/14
w sprawie wprowadzenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-12-01

89/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-11-28

88/14
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczacych zasad( polityki rachunkowości) projektu "Zagospodarowanie alei grabowej w m.Oleszyce" ze środków

Szczegóły Data: 2014-11-24

86/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-11-18

85/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-11-17

83/14
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy spowodowanej nadzwyczajnymi zagrożeniami.

Szczegóły Data: 2014-10-31

84/14
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2015 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-11-12

82/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-10-28

81/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-10-27

80/14
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-10-16

79/14
w sprawie umorzenia odsetek

Szczegóły Data: 2014-10-10

78/14
w sprawie powołania Komisji właściwej do zaopiniowania kandydatów do nagrody Burmistrza z okazji Dnia Edukacji Narodowej w 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-10-06

77/14
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2014-09-30

76/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-09-30

75/14
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położon ej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2014-09-24

74/14
w sprawie umorzenia odsetek od powstałych należności

Szczegóły Data: 2014-09-23

73/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-09-11

72/14
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2014-09-11

71/14
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2014-09-10

68/14
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-09-08

67/14
w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"

Szczegóły Data: 2014-09-05

65/14
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2015 r.

Szczegóły Data: 2014-09-01

62/14
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2014 r., informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury.

Szczegóły Data: 2014-08-19

59/14
w sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-07-29

66/14
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetow wyborczych

Szczegóły Data: 2014-09-05

64/14
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im Jana Pawla II w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-08-29

61/14
w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Gminy

Szczegóły Data: 2014-08-01

60/14
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Szczegóły Data: 2014-08-01

57/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2014-07-22

56/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2014-07-22

55/14
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopien nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2014-07-22

54/14
w sprwie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2014-07-22

53/14
w sprawie zmian budzetu gminy na 2014 r.

Szczegóły Data: 2014-07-21

58/14
w sprawie zawarcia umowy dzierżawy na grunt

Szczegóły Data: 2014-07-29

52/14
w sprawie ustalenia przepisow wewnętrznych dotyczących zasad( polityki rachunkowości) projektu "Przebudowa Zespołu Pałacowo- Parkowego w Oleszycach- Etap I" ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych startegii rozwoju" objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013.

Szczegóły Data: 2014-07-07

51/14
w sprawie ustalenia wysokości stawek za wynajem stadionu miejskiego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2014-07-03

50/14
w sprawie obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2014-07-03

46/14
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/2014 z dnia 16 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn."Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce"

Szczegóły Data: 2014-06-16

47/14
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-06-24

45/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-06-09

44/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-05-30

43/14
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2014-05-29

42/14
W sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2014-05-27

41/14
W sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2014-05-27

40/14
W sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2014-05-27

39/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-05-22

36/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-05-14

37/14
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok samorządowych instytucji kultury - Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2014-05-16

36/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-06-14

35/14
W sprawie uchylenia zarządzenia wewnętrznego nr.5/2009 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 grudnia 2009 w sprawie wprowadzenia regulamin: ramowych procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 14 000 euro.

Szczegóły Data: 2014-05-05

34/14
W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Szczegóły Data: 2014-05-03

33/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-04-25

32/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2014-04-25

31/14
W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy oleszyce za 2013 rok.

Szczegóły Data: 2014-04-23

30/14
W sparwie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-04-23

28/14
W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Szczegóły Data: 2014-04-16

27/14
W sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiacych własnośc Gminy

Szczegóły Data: 2014-04-10

14/14
Realizacja projektu pt.: " Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Oleszyce "

Szczegóły Data: 2014-02-12

19/14
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-03-14

15/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-02-24

26/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2014-04-10

25/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-04-01

22/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2014-03-18

21/14
W sprawie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Szczegóły Data: 2014-03-17

20/14
W sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych za 2013 rok samorządowych instytucji kultury.

Szczegóły Data: 2014-03-14

18/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-03-10

17/14
W sprawie sprzedaży samochodu marki UAZ 469B, numer rejestracyjny RLU-U391, stanowiącego własność Gminy Oleszyce, zarejestrowany na Urząd Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2014-03-06

16/14
W sprawie określania kryteriów do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

Szczegóły Data: 2014-02-24

13/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-02-12

12/14
W sprawie umorzenia odsetek.

Szczegóły Data: 2014-02-11

11/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2014-02-10

10/14
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2014-02-10

9/14
W sprawie zmian budżetu gminy na 2014 rok.

Szczegóły Data: 2014-01-28

8/14
W sprawie ustalenia zasad przygotowania i obiegu umów oraz prowadzenia Centrum Rejestru Umów w Urzędzie i gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2014-01-14

7/14
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 133/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 30.12.2011 roku w sprawie powierzenia pełnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2014-01-14

6/14
W sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły Data: 2014-01-14

5/14
W sprawie wprowadzenia programu szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły Data: 2014-01-14

4/14
W sprawie Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej

Szczegóły Data: 2014-01-14

3/14
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2014-01-14

1/14
W sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2014 rok

Szczegóły Data: 2014-01-02
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 00:14:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.