Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:92/13
w sprawie ustalenia wzorów wniosku, umowy i sprawozdania dotyczących udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Szczegóły Data: 2013-12-31

93/13
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-12-31

65/13
w sprawie przyjęcia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2013-11-06

65/13
w sprawie przyjęcia zasad ( polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2013-11-06

2/13
w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-01-02

90/13
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych dotyczących zasad ( polityki rachunkowości) dla Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce w zakresie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3 'Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion " osi priorytetowej 8."Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki"

Szczegóły Data: 2013-12-31

91/13
W sprawie zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-12-31

89/13
w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Oleszyce uprawnień do zaciągania zobowiazań

Szczegóły Data: 2013-12-31

82/13
w sprawie umorzenia i rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2013-12-27

83/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-12-30

81/13
w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka / celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2014"

Szczegóły Data: 2013-12-27

24/13
w sprawie zmiany wersji oprogramowania.

Szczegóły Data: 2013-04-22

21/13
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2013-04-08

77/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-12-11

88/13
w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy za święta występujące w sobotę, tj. za dni 3 maja i 1 listopada 2014 roku.

Szczegóły Data: 2013-12-31

87/13
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2013-12-31

86/13
w sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2013-12-31

85/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-12-31

84/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-12-30

80/13
W sprawie obniżenia ceny wywoławczej w IV publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Futorachy.

Szczegóły Data: 2013-12-20

79/13
W sprawie: obiżenia ceny wywoławczej, w czwartym publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-12-20

78/13
W sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2013-12-12

76/13
W sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na powierzenie wykonania zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2013-12-04

74/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-11-29

73/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-11-29

20/13
W sprawie wprowadzenia do stosowania "Polityki bezpieczeństwa" oraz "Instrukcji zarządzania systemem informatycznym" dla Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-03-28

75/13
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania p.n. "Dowóz niepełnosprawnych uczniów z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka/Szkoły celem realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w roku 2014".

Szczegóły Data: 2013-12-02

72/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-11-26

71/13
W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej gminy Oleszyce położonej w obrębie geodezyjnym Nowa Grobla

Szczegóły Data: 2013-11-26

70/13
W sprawie odroczenia terminu zapłaty należności

Szczegóły Data: 2013-11-07

69/13
W sprawie umorzenia odsetek

Szczegóły Data: 2013-11-07

68/13
W sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2013-11-07

67/13
W sprawie zmiany Zarządzania Nr 94/2011 r. Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 16 września 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Oleszycach do realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Szczegóły Data: 2013-11-08

64/13
W sprawie: obniżenia ceny wywoławczej, w trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym, na sprzedaż nieruchomości położonej w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-11-06

63/13
W sprawie: wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

Szczegóły Data: 2013-10-30

62/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-10-30

61/13
W sprawie umorzenia należności.

Szczegóły Data: 2013-10-29

60/13
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-10-24

59/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-10-18

58/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-09-27

57/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-09-13

56/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-08-30

55/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-08-30

54/13
W sprawie "Instrukcji stosowania kas rejestrujących"

Szczegóły Data: 2013-08-29

53/13
W sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-08-29

52/13
W sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Szczegóły Data: 2013-08-26

66/13
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2014 rok oraz projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2013-11-08

51/13
w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Oleszyce za I półrocze 2013 r.

Szczegóły Data: 2013-08-09

49/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-07-31

50/13
w sprawie wyznaczenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego progrmu pomocy uczniom w 2013 r.-'Wyprawka szkolna"

Szczegóły Data: 2013-08-06

48/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-07-18

47/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-06-28

45/13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2013-06-28

42/13
w sprawie sporządzania bilansu skonsolidowanego.

Szczegóły Data: 2013-06-05

41/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-06-05

40/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-05-31

39/13
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2013-05-20

38/13
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna.

Szczegóły Data: 2013-05-20

37/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-05-20

46/13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2013-06-28

35/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-05-14

36/13
zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2013-05-15

34/13
w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Oleszyce za 2012 r.

Szczegóły Data: 2013-04-29

32/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-04-26

31/13
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2013-04-22

30/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

29/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

28/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

27/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

26/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

43/13
w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli

Szczegóły Data: 2013-06-14

44/13
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Szczegóły Data: 2013-06-28

33/13
w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących wlasność Gminy.

Szczegóły Data: 2013-04-29

19/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-03-29

25/13
w sprawie umorzenia należności

Szczegóły Data: 2013-04-22

22/13
w sprawie zatwierdzenia wzoru wniosku o odpis z rejestru instytucji kultury, dla ktorych organizatorem jest Gmina Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-04-08

23/13
w sprawie wyznaczenia poszczególnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce do kontaktów z jednostkami pomocniczymi gminy

Szczegóły Data: 2013-04-08

18/13
w sprawie ustalenia wzorów dokumentacji w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów oraz funduszu

Szczegóły Data: 2013-03-20

17/13
w sprawie przyjęcia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych za 2012 rok samorządowych instytucji kultury .

Szczegóły Data: 2013-03-20

15/13
w sprawie zmiany wersji oprogramowania

Szczegóły Data: 2013-03-18

14/13
w sprawie powołania Miejsko- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Szczegóły Data: 2013-03-14

13/13
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego Sołectwa Nowa Grobla w celu wyboru Sołtysa

Szczegóły Data: 2013-03-12

12/13
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2013-02-28

11/13
w sprawie przekazania nieodpłatnie drewna

Szczegóły Data: 2013-02-28

10/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-02-28

9/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-02-28

8/13
w sprawie przydzielenia pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego.

Szczegóły Data: 2013-02-25

7/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-02-25

6/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-02-25

5/13
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2013-01-31

4/13
w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-01-31

1/13
w sprawie ustalenia pogotowia kasowego na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-01-02

3/13
w sprawie powołania Miejsko-Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej

Szczegóły Data: 2013-01-03

16/13
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-03-20
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 23:31:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.