Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:66/08
w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-12-31

65/08
w sprawie ustalenia ceny sprzedaży drewna pozyskanego z lasów mienia komunalnego

Szczegóły Data: 2008-12-31

64/08
w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego za grunty wykorzystywane wyłącznie na cele rolne stanowiące własność Gminy.

Szczegóły Data: 2008-12-31

63/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-12-31

62/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-12-29

61/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-12-17

60/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2008-12-01

59/08
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-11-28

58/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-11-28

57/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego pn.: "Remont przebudowa załamanej kanalizacji ogólnospływającej na dł. 440 m wraz z remontem załamanej drogi gminnej ul. Kościuszki nr 105209 R w m. Oleszyce km 0+00-0 + 0- 440" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2008-11-28

56/08
w sprawie: powołanie Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Remont drogi gminnej ul. Cichej w Oleszycach nr R w km 0+000-0+078" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2008-11-28

55/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2008-11-18

54/08
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2008-11-18

53/08
w sprawie przełożenia projektu uchwały budżetowej na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2008-11-14

52/08
w sprawie określenia zasad przekazywania i rozliczania dotacji dla zakładu budżetowego.

Szczegóły Data: 2008-10-31

51/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-10-31

50/08
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2008-10-31

49/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Wymiana uszkodzonego pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna) na budynku Ratusza w m. Oleszyce" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2008-10-16

48/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-10-16

47/08
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2008-10-10

46/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-09-30

45/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-09-30

41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2008-04-15

41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2008-09-15

41/08
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2008-09-15

41/08
w sprawie udzielania upoważnienia

Szczegóły Data: 2008-09-15

42/08
w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy

Szczegóły Data: 2008-09-15

43/08
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia dla zastępcy burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce Pana Bogusława Gilarskiego.

Szczegóły Data: 2008-09-15

15/08
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-09-15

40/08
w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego nt. "zgranie gminnego systemu kierowania oraz ogniw wykonawczych w czasie realizacji zadań operacyjnych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa".

Szczegóły Data: 2008-09-01

39/08
w sprawie realizacji zadania polegającego na zapewnieniu transportu i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przewozu na trasie dom - szkoła - dom.

Szczegóły Data: 2008-09-01

38/08
w sprawie określania planu wewnętrznej kontroli finansowej na 2007 i 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-08-27

37/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-08-29

36/08
w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2009 rok

Szczegóły Data: 2008-08-26

35/08
w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki JELCZ

Szczegóły Data: 2008-08-26

34/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-08-18

33/08
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.

Szczegóły Data: 2008-08-18

31/08
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Szczegóły Data: 2008-07-31

31/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-07-31

30/08
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie obrotu majątkiem stanowiącym własność Gminy

Szczegóły Data: 2008-07-29

29/08
w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochdowych i sprzętu silnikowego ekspoatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Oleszyce oraz kontorli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Szczegóły Data: 2008-06-30

29/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-06-30

28/08
w sprawie: powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:"Remont drogi gminnej nr 105220 R ul. Mokrej w Oleszycach w km 0+00 - 0+235 " realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2008-06-27

27/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-06-27

26/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-06-27

26/08
w sprawie odroczenia terminu zapłaty należności

Szczegóły Data: 2008-06-27

25/08
w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-06-30

24/08
w sprawie wystąpienia o wydanie opinii o możliwości zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szczegóły Data: 2008-06-27

23/08
w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-06-12

23/08
w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 20 maja 2008r. dotyczące: powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganów, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.

Szczegóły Data: 2008-06-19

22/08
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2008-06-02

21/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-05-31

21/08
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Szczegóły Data: 2008-05-28

20/08
w sprawie powołania gminnej komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości szkód poniesionych na terenie Miasta i Gminy Oleszyce w gospodarstwach rolnych powstałych w związku z klęską suszy, gradobicia, nadmiernych opadów atmosferycznych, wymarznięcia, powodzi, huraganów, pożaru spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub osuwisk ziemi.

Szczegóły Data: 2008-05-20

19/08
w sprawie powołania koordynatora gminnego w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 22 czerwca 2008r.

Szczegóły Data: 2008-05-20

18/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-05-19

17/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-05-05

16/08
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska

Szczegóły Data: 2008-05-05

15/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-04-30

14/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-04-09

13/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-04-09

12/08
w sprawie rozłożenia należności na raty

Szczegóły Data: 2008-04-09

11/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa, remontów i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-04-02

10/08
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 23/I/07 w sprawie informatyzacji Urzędu, podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych stosowanych w celu ochrony danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach

Szczegóły Data: 2008-04-02

10/08
w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-03-31

9/08
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2008-03-26

8/08
w sprawie powołania gminnego koordynatora sprawującego nadzór nad przygotowaniem publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych.

Szczegóły Data: 2008-03-20

7/08
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,poz.873 z póżń. zm. )

Szczegóły Data: 2008-03-20

6/08
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2008-03-20

5/08
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

Szczegóły Data: 2008-03-18

4/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko informatyka w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-03-12

3/08
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2008-01-28

2/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora ds. budownictwa, remontów i zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2008-01-07

1/08
w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta ds. funduszy unijnych i promocji Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2008-01-07
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 00:45:33
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.