Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
Zarządzenie Nr 3/2007 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach z dnia 17 sierpnia 2007 r.

Załączniki:

Zarządzenie Nr 3 Plik txt 139.09 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-20
Publikujący -
Zarządzenie Nr 1/2006 Kierownika Miejsko-Gminnego Osrodka Pomocy Społecznej Oleszyce z dnia 1 czerwca 2006 r.
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-08-20
Publikujący -

Zarządzenie Nr 18/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 26 marca 2007 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach

więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
Wytworzył2007-03-26
Publikujący -74/07
W sprawie zmian Zarządzenia Nr 47/06 Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z dnia 31 października 2006 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Szczegóły Data: 2007-12-31

73/07
W sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych.

Szczegóły Data: 2007-12-31

72/07
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-12-31

71/07
W sprawie umorzenia wierzytelności.

Szczegóły Data: 2007-12-31

70/07
W sprawie umorzenia zaległości niepodatkowych.

Szczegóły Data: 2007-12-10

69/07
W sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożyku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. N r 96,poz.873 z późń. zm.)

Szczegóły Data: 2007-12-04

68/07
W sprawie zmian budżetu na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-11-30

67/07
W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Szczegóły Data: 2007-11-27

66/07
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2007-11-16

65/07
W sprawie odroczenia terminu zapłaty należności.

Szczegóły Data: 2007-11-16

64/07
W sprawie umorzenia wierzytelności.

Szczegóły Data: 2007-11-16

63/07
W sprawie prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego.

Szczegóły Data: 2007-11-14

62/07
w sprawie projektu budżetu gminy na 2008 rok

Szczegóły Data: 2007-11-14

61/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-10-31

61/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-10-31

60/07
w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wykrywania i alarmowania

Szczegóły Data: 2007-10-22

59/07
w sprawie:powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.:"Remont drogi gminnej w m.Stare Oleszyce w km 1=150 - 1=770" realizowany w ramach usuwania klęsk żywiołowych.

Szczegóły Data: 2007-10-15

58/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-10-08

57/07
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2007-10-08

56/07
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2007-10-08

55/07
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2007-10-08

54/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-09-30

53/07
w sprawie powolania obwodowych komisji wyborczych

Szczegóły Data: 2007-09-27

52/07
w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego

Szczegóły Data: 2007-09-17

51/07
w sprawie powołania komisji do określenia wartości nieruchomości gruntowych gminy.

Szczegóły Data: 2007-09-17

50/07
w sprawie ustalenia siedzib obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007r.

Szczegóły Data: 2007-09-17

49/07
w sprawie: opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na dany rok budżetowy

Szczegóły Data: 2007-09-07

48/07
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/07 w sprawie zmian budżetu mista i gminy Oleszyce na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-09-04

47/07
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2007-09-04

46/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-08-31

46/07
w sprawie przyjęcia informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007r.

Szczegóły Data: 2007-08-21

45/07
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-08-20

45/07
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Oleszyce na 2007r.

Szczegóły Data: 2007-08-20

44/07
w sprawie powołania Zespołu ds. oceny czystości i porządku na posesjach zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2007-08-13

43/07
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-07-31

42/07
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2007-07-18

41/07
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników dzieciom i uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2007/2008 roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowania zakupu jednolitego stroju uczniom szkół podstawowych i gimnazjum.

Szczegóły Data: 2007-07-18

40/07
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu oraz czlonków Zarządu Miasta Oleszyce jako jednostki pomocniczej.

Szczegóły Data: 2007-07-05

39/07
w sprawie regulaminu przeprowadzenia oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych.

Szczegóły Data: 2007-06-29

38/07
w sprawie udzielenia upoważnienia

Szczegóły Data: 2007-06-29

37/07
w sprawie upoważnienia Pani Katarzyny Lorenc - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka w Oleszycach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy.

Szczegóły Data: 2007-06-29

36/07
w sprawie powołania na stanowisko Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach Pani Katarzyny Lorenc.

Szczegóły Data: 2007-06-29

35/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-06-29

32/07
w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Referatu Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

Szczegóły Data: 2007-05-31

31/07
w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Referatu Organizacyjnego, Spraw Obywatelskich, Oświaty.

Szczegóły Data: 2007-05-31

30/07
w sprawie zmian budżetu gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-05-31

29/07
w sprawie powierzenia pelnienia obowiązków kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych.

Szczegóły Data: 2007-05-28

28/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówienia publicznego obejmującego zadanie pn.: "Budowa Centrum Rekreacyjno-Sportowego w Oleszycach - Budowa boiska treningowego."

Szczegóły Data: 2007-05-28

27/07
w sprawie powolania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na wolne stanowisko kierownicze - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-05-28

26/07
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej.

Szczegóły Data: 2007-05-17

25/07

Szczegóły Data: 2007-05-17

24/07
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Futorach.

Szczegóły Data: 2007-05-15

23/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-04-10

22/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-04-10

21/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-04-10

20/07
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16/2007 dotyczącego opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 r.

Szczegóły Data: 2007-04-05

19/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-03-31

18/07
w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-03-26

17/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-03-21

16/07
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Oleszyce na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-03-19

15/07
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Szczegóły Data: 2007-03-19

14/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-03-09

13/07
w sprawie prognozy długu gminy na koniec roku budżetowego.

Szczegóły Data: 2007-02-27

12/07
w sprawie umorzenia wierzytelności

Szczegóły Data: 2007-02-15

11/07
w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania obrony cywilnej Miasta i Gminy Oleszyce w 2007r.

Szczegóły Data: 2007-02-15

9/07
w sprawie rozłożenia należności na raty.

Szczegóły Data: 2007-02-06

8/07
w sprawie rozłożenia na raty.

Szczegóły Data: 2007-02-05

7/07
w sparwie Powołania Komisji Konkursowej. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego na wolne stanowisko - informatyka

Szczegóły Data: 2007-01-19

6/07
w sparwie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach: Zalesie, Satre Sioło, Stare Oleszyce, Futory, Nowa Grobla, Borchów.

Szczegóły Data: 2007-01-19

5/07
w sparwie: powołania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-01-15

4/07
w sprawie: rozwiązania Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Szczegóły Data: 2007-01-12

3/07
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na udzielenie zamówieia publicznego obejmującego zadanie pt. "Wykonanie praz zrywkowych i transportowych w lasach mienia gminnego w 2007 r."

Szczegóły Data: 2007-01-12

2/07
w sprawie powołania Komisji Konkursowej dotyczącej wyboru ofert na zadanie realizowane w ramach ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr 96, poz. 873 z późń.zm.)

Szczegóły Data: 2007-01-05

1/07
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w zakresie obrotu majątkiem stanowiącym wlasność Gminy.

Szczegóły Data: 2007-01-04
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 05 października 2023r. 01:42:26
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.