Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XLII/290/17
w sprawie budżetu Gminy Oleszyce na 2018 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/296/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/299/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/298/17
w sprawie zmiany uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/295/17
w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/291/17
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/294/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywalnego na rzecz najemcy wraz z udzieleniem bonifkaty.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/293/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata położonego w Nowej Grobli.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/292/17
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/289/17
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/288/17
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLII/287/17
w sprawie zawarcia porozumienia międzygminego z gminą Miejską Przemyśl.

Szczegóły Data: 2017-12-29

Uchwała XLI/275/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. gen. Józefa Kustronia w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/273/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/282/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/286/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/285/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Lubaczów.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/284/17
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/283/17
w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/281/17
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/280/17
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/279/17
w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury o nazwie \" Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach\".

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/278/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Nowej Grobli o strukturze organizacyjnej klas I -III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Nowej Grobli o strukturze organizacyjnej klas I- III.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/277/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Podstawowej w Futorach o strukturze organizacyjnej klas I - III w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Futorach o strukturze organizacyjnej klas I -III.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/276/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zalesiu w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zalesiu.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/274/17
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/272/17
w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/271/17
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy Oleszyce uprawnień do ustalenia wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/269/17
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2018 roku.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XLI/270/17
W sprawie opłaty targowej.

Szczegóły Data: 2017-11-30

Uchwała XL/268/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-10-26

uchwała XL/260/17
w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Oleszyce z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/267/17
w sprawie zmian w budżecie na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/261/17
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/265/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/266/17
w sprawie zaciagnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/264/17
w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy rzeczowej Samorządowi Wojewodztwa Podkarpackiego

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/263/17
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXVIII/180/2016 z dnia 25. 11. 2016 r.,Nr XXXIII/210/2017 z 31.03.2017 r., Nr XXXVII/235/2017 z 30.06.2017 r.,XXXIX/257/2017 z 29.09.201 7r.

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XL/262/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Grobli

Szczegóły Data: 2017-10-26

Uchwała XXXIX/254/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/252/17
W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/253/17
W sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Oleszyce na realizację zadań związanych z ochroną środowiska w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/258/17
W sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/256/17
W sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/259/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/255/17
w sprawie zmnian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXIX/257/17
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach NR XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r., NR XXXIII/210/2017 z dnia 31 marca 2017 r. i NR XXXVII/235/2017 z dnia 30 czerwca 2017 r.

Szczegóły Data: 2017-09-29

Uchwała XXXVIII/250/17
W sprawie zmian w budżecier gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/249/17
W sprawie udzielenia pomocy rzeczowej

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/248/17
W sprawie połączenia (włączenia) jednostki budżetowej - Publicznego ginmazjum im.Orła Białego z jednostką (do jednostki budżetowej) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/247/17
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/246/17
W sprawie wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/245/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/244/17
W sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego położonej w Starym Siole.

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/243/17
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Nowej Grobli.

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/242/17
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Uszkowcach

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVIII/251/17
Wsprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w Sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Oleszyce w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" w Dąbkowie

Szczegóły Data: 2017-08-31

Uchwała XXXVII/241/17
W sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej pn. "Publiczne Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/233/17
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020.

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVI/229/17
W sprawie budżetu gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-06-07

Uchwała XXXVII/240/17
W sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/239/17
W sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXXIII/219/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/238/17
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/237/17
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/236/17
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/235/17
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach NR XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r. i Uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXXIII/210/2017 z dnia 31 marca 2017r.

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/234/17
W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXVII/232/17
W sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-06-30

uchwała XXXVII/231/17
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2016 rok.

Szczegóły Data: 2017-06-30

uchwała XXXVII/230/17
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2016 rok

Szczegóły Data: 2017-06-30

Uchwała XXXV/226/17
W sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatnie nabycie działek położonych w Oleszycach z przeznaczeniem pod drogę wewnętrzną

Szczegóły Data: 2017-05-26

Uchwała XXXV/228/17
w sprawie aktualizacji przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017 - 2020"

Szczegóły Data: 2017-05-26

Uchwała XXXV/225/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-05-26

Uchwała XXXV/224/17
W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-05-26

Uchwała XXXV/223/17
W sprawie nadania Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2017-05-26

Uchwała XXXIV/222/17
w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-04-28

Uchwała XXXIV/221/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-04-28

Uchwała XXXIII/220/17
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Lubaczów zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, będących mieszkańcami Gminy Oleszyce, w Gminnym Żłobku "Kraina Malucha" w Dąbkowie.

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/219/17
w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Reszowie.

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/218/17
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/217/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/216/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/215/17
w sprawie wyrażenia woli do podejmowania działań zmierzających do utworzenia szlaku kamiennych krzyży i figur przydrożnych Ziemi Lubaczowskiej, stanowiącego szlak boczny - zintegrowany z Green Velo".

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/214/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej położonej w Mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/213/17
w sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego położonego w Borchowie

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/212/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/211/17
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/210/17
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady MIejskiej w Oleszycach Nr XXVIII/180/2016 z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie udzielenia w 2017 roku pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadań publicznych

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/209/17
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2017 rok.

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXIII/208/17
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Szczegóły Data: 2017-03-31

Uchwała XXXII/207/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/206/17
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/205/17
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/204/17
w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2017-2020

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/203/17
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/202/17
w sprawie określenia kryteriów do drugiego etapu postepowania rekrutacyjnego do Samorządowego Przedszkola w Oleszycach i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXII/201/17
w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Szczegóły Data: 2017-02-24

Uchwała XXXI/200/17
w sprawie wyrażenia woli zabezpieczenia środków finansowych na lata 2017-2018 na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Gminie Oleszyce poprzez rozwój i zagospodarowanie terenów zielonych", złożonego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko złożonego w ramach osi priorytetowej II - Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Szczegóły Data: 2017-02-09

Uchwała XXXI/199/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Szczegóły Data: 2017-02-09

Uchwała XXXI/198/17
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntów niezabudowanych w trybie przetargowym na czas dłuższy niż 3 lata.

Szczegóły Data: 2017-02-09

Uchwała XXXI/197/17
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego.

Szczegóły Data: 2017-02-09

Uchwała XXX/190/17
w sprawie: przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/196/17
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntów gminnych oraz wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/195/17
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Futorach.

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/194/17
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/193/17
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/192/17
w sprawie zmian w budżecie gminy

Szczegóły Data: 2017-01-27

Uchwała XXX/191/17
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017"

Szczegóły Data: 2017-01-27
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 grudnia 2023r. 00:38:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.