Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XVIII/118/15
W sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2015-2025.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/115/15
W sprawie dopłat do cen 1 m3 dostarczonej wody oraz odprowadzanych ścieków.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/113/15
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/110/15
w sprawie opłaty targowej.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/107/15
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2016 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/117/15
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XVI/95/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/116/15
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/114/15
W sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/101/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/112/15
W sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/111/15
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/109/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XVIII/108/15
W sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2016- 2027

Szczegóły Data: 2015-12-30

Uchwała XII/72/15
W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Centrum Rekreacyjno- Sportowego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XVII/106/15
W sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/105/15
W sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/104/15
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/103/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/102/15
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/101/15
W sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/100/15
w sprawie opłaty targowej.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/98/15
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2016 roku

Szczegóły Data: 2015-12-18

Uchwała XVII/99/15
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2016 r.

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/97/15
w sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVII/96/15
w sprawie przedłużenia obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

Szczegóły Data: 2015-11-27

Uchwała XVI/95/15
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/94/15
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Futorach.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/93/15
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Starym Siole.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/92/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/91/15
W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalania stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/90/15
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 września 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XVI/89/15
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-10-29

Uchwała XV/88/15
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2016 roku Powiatowi Lubaczowskiemu na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2015-10-19

Uchwała XV/87/15
W sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-10-19

Uchwała XIV/86/15
W sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Gminy Oleszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Szczegóły Data: 2015-09-24

uchwała XIV/86/15
W sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Gminy Oleszyce oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/85/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/84/15
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Oleszyce położonej w Nowej Grobli z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/78/15
W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/82/15
W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/81/15
W sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/80/15
W sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/79/15
W sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpaów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2015-09-24

uchwała XIV/78/15
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/206/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/77/15
W sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XIV/76/15
W sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Szczegóły Data: 2015-09-24

Uchwała XII/75/15
W sprawie utworzenia Związku Międzygminnego pod nazwą " Ziemia Lubaczowska".

Szczegóły Data: 2015-09-08

Uchwała XII/73/15
W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kompleksu sportowego " Moje boisko Orlik" w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-09-28

Uchwała XII/74/15
W sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z Parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XII/71/15
W sprawie sprzedaży gruntu na rzecz użytkownika wieczystego.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XII/70/15
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XII/69/15
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XII/68/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-08-28

Uchwała XI/61/15
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2014 rok.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/67/15
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała IX/51/15
w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Oleszyce w Lokalnej Grupie Działania ,,Rozwój Ziemi Lubaczowskiej", w perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała XI/66/15
W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/60/15
W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleszyce za 2014 rok.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/62/15
W sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/65/15
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/63/15
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/233/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie oleszyce w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała XI/64/15
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-06-26

Uchwała X/58/15
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-05-29

Uchwała X/59/15
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi skladanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkanych.

Szczegóły Data: 2015-05-29

Uchwała X/57/15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-05-29

Uchwała IX/56/15
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 luty 2015 r. Nr VI/35/2015 i Nr VI/36/2015.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/55/15
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/54/15
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Starym Siole

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/53/15
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Starym Siole.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/52/15
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/49/15
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała IX/48/15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-04-30

Uchwała VIII/40/15
w sprawie: zaliczenia dróg na terenie Miasta i Gminy Oleszyce do kategorii dróg gminnych

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/47/15
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/46/15
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/45/15
w sprawie nadania nazwy ulicy Różana w miejscowości Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/44/15
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2015 rok.

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/43/15
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oleszyce środków stanowiących fundusz sołecki

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/42/15
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VIII/41/15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-03-27

Uchwała VI/36/15
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. " Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Oleszyce, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m.Oleszyce, remontem sieci wodociągowej i budynku SUW w m.Stare Sioło i przebudową sieci wodociagowej w m.Oleszyce, Stare Oleszyce i Borchów" - sieci wodociągowe i modernizacja SUW Stare Sioło.

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/35/15
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn." Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Oleszyce, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m.Oleszyce, remontem sieci wodociągowej i budynku SUW w m.Stare Sioło i przebudową sieci wodociągowej w m.Oleszyce , Stare Oleszyce i Borchów" - oczyszczalnia ścieków m.Oleszyce.

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VII/39/15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-03-11

Uchwała VI/37/15
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/38/15
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/34/15
w sprawie zaciągnięcia przez gminę krótkoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 w Banku Gospodarstwa Krajowego przeznaczonej na realizację projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m.Oleszyce, wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m.Oleszyce, remontem sieci wodociągowej i budynku SUW w m . Stare Sioło i przebudową sieci wodociągowej w m. Oleszyce, Stare Oleszyce i Borchów"

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/33/15
w sprawie zmiany uchwały budżetowej i zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/32/15
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie w trybie bezprzetargowym umowy najmu powierzchni części dachu budynku pod maszt telekomunikacyjny wraz z urządzeniami towarzyszacymi

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/31/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała VI/30/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-02-27

Uchwała V/22/15
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/23/15
w sprawie przyjęcia " Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015"

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/26/15
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2015 - 2027

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/24/15
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inksanetów i wynagrodzenia za inkaso

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/29/15
w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych, sołtysów i Przewodniczacemu Zarządu Miasta oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/28/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/27/15
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/21/15
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2014-2020

Szczegóły Data: 2015-01-30

Uchwała V/25/15
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2015 rok

Szczegóły Data: 2015-01-30
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 22:39:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.