Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XLII/309/13
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2013-12-30

Uchwała XLII/306/14
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-12-30

Uchwała XLII/305/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-12-30

Uchwała XLII/308/13
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce na lata 2014 - 2027

Szczegóły Data: 2013-12-30

Uchwała XLII/307/13
Uchwała budżetowa Gminy Oleszyce na 2014 rok

Szczegóły Data: 2013-12-30

Uchwała XLI/304/13
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Sucha Wola.

Szczegóły Data: 2013-12-19

Uchwała XLI/303/13
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nowa Grobla

Szczegóły Data: 2013-12-19

Uchwała XLI/302/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-12-19

Uchwała XLI/301/13
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2013-12-19

Uchwała XL/300/13
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/295/13
W sprawie dopłat do cen 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/299/13
W sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/298/13
W sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/297/13
W sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/296/13
W sprawie zatwierdzania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/294/13
W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/293/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/292/13
W sprawie zmiany Uchwały nr XXXIX/285/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 października 2013 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/291/13
W sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2014 roku Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/290/13
W sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2014r.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/289/13
W sprawie obniżenia cen skupu żyta na 2014r.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/288/13
W sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2014 rok

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XL/287/13
W sprawie stawek opłaty targowej na 2014 r.

Szczegóły Data: 2013-11-20

Uchwała XXXIX/286/13
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania pn. "Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w miejscowości Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszącą".

Szczegóły Data: 2013-10-25

Uchwała XXXIX/285/13
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2013-10-25

Uchwała XXXIX/284/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok.

Szczegóły Data: 2013-10-25

Uchwała XXXIX/283/13
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2013-10-25

Uchwała XXXIX/282/13
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/208/2012 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Szczegóły Data: 2013-10-25

Uchwała XXXVIII/281/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/280/13
W sprawie przejęcia od powiatu lubaczowskiego zadania zarządzania pubiczną drogą powiatową

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/279/13
W sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/278/13
W sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu garażu blaszanego dla Komisariatu Policji w Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/277/13
W sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2013r. kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/276/13
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/275/13
W sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/224/05 z dnia 31 maja 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVIII/274/13
W sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Starych Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-09-27

Uchwała XXXVII/272/13
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2013-08-28

Uchwała XXXVII/271/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-08-28

Uchwała XXXVII/273/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-08-28

Uchwała XXXVI/270/13
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu Usług Komualnych w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/268/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/267/13
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-Miejsko-Gminnego Centrum Kultury, Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach za rok 2012

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/269/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/266/13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/265/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/356/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 lutego 2010 roku w sprawie nadania Statutu Gospodarki Komunalnej w Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/264/13
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce za 2012 rok

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXVI/263/13
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budzetu Gminy Oleszyce za 2012 rok

Szczegóły Data: 2013-06-28

Uchwała XXXV/262/13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-05-31

Uchwała XXXV/261/13
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-05-31

Uchwała XXXV/259/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-05-31

Uchwała XXXV/258/13
w sprawie użyczenia nieruchomości Zakładowi Usług Komunalnych w Oleszycach Spółka z.o.o

Szczegóły Data: 2013-05-31

Uchwała XXXIV/257/13
w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości oraz oprożniania zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-04-26

Uchwała XXXIV/256/13
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Szczegóły Data: 2013-04-26

Uchwała XXXIV/255/13
w sprawie zmian w budzecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-04-26

Uchwała XXXIV/254/13
w sprawie zaopiniowania projektu Uchwały Sejmiku Wojewodztwa Podkarpackiego w sprawie Sieniawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

Szczegóły Data: 2013-04-26

Uchwała XXXIV/253/13
w sprawie uchylenia uchwał Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące wlasność Gminy, przeznaczone pod działalność gospodarczą

Szczegóły Data: 2013-04-26

Uchwała XXIX/222/13
w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu gminy Oleszyce na lata 2012- 2032

Szczegóły Data: 2013-01-25

Uchwała XXXII/248/13
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXIII/252/13
w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości opłaty

Szczegóły Data: 2013-03-26

Uchwała XXXII/251/13
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2013 r. kredytu długoterminowego

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/250/13
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV254/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury o nazwie " Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/249/13
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budzecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/247/13
w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Oleszyce długoterminowej pożyczki w Wojewodzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizacje zadania pn. "Wykonanie awaryjnego zasilania stacji uzdatniania wody w m.Borchów wraz z infrastrukturą towarzyszacą

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/246/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 r.

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/245/13
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/ 35 / Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz okreslenia inksanetów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/244/13
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXII/243/13
w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011 r . w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury- Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2013-03-22

Uchwała XXXI/242/13
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zmieszkałych

Szczegóły Data: 2013-03-06

Uchwała XXXI/240/13
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Szczegóły Data: 2013-03-06

Uchwała XXXI/239/13
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właściecieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szczegóły Data: 2013-03-06

Uchwała XXX/238/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/235/13
w sprawie nadania nazwy ulicy w m.Oleszyce

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/234/13
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/233/13
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego Czas na aktywność w Gminie Oleszyce w ramach Poddzialania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapital Ludzki

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/232/13
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/231/13
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/229/13
w sprawie zmiany uchwały Nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury - Miejsko - Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXX/230/13
w sprawie zmiany uchwały nr VI/44/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 marca 2011 r w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Oleszycach

Szczegóły Data: 2013-02-22

Uchwała XXIX/228/13
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Cichej

Szczegóły Data: 2013-01-25

Uchwała XXIX/227/13
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Mickiewicza

Szczegóły Data: 2013-01-25

uchwała XXIX/226/13
w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Słowackiego

Szczegóły Data: 2013-01-25

uchwała XXIX/225/13
w sptawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie Miasta Oleszyce przy ulicy Mokrej

Szczegóły Data: 2013-01-25

Uchwała XXIX/224/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-01-25

Uchwała XXIX/223/13
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Szczegóły Data: 2013-01-25

Uchwała XXIX/221/13
w sprawie zaciągnięcia przez gminę Oleszyce w 2013 r. kredytu długoterminowego na zadanie inwestycyjne

Szczegóły Data: 2013-01-25
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 06 grudnia 2023r. 20:59:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.