Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XLV/341/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/340/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/339/09
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Modernizacja zabytkowego Ratusza Miejskiego w Oleszycach z przeznaczeniem na cele publiczne wraz z otoczeniem, infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą".

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/338/09
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 czerwca 2009r.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/337/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/336/09
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/335/09
w sprawie przejęcia od powatu lubaczowskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/334/09
w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2010.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/333/09
w sprawie dokonania darowizny nieruchomości gruntowej na realizację celu publicznego.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/332/09
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLV/331/09
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XLIV/328/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-12-30

Uchwała XLIV/330/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/329/09
w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadania pn. "Zakup samochodu pożarniczego średniego z wyposażeniem oraz z systemem alarmowania o zagrożeniach" dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach działania 4.4 - Zwalczenie i zapobieganie zagrożeniom.

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/328/09
w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/327/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/326/09
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od środków transportowych

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/325/09
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku nieruchomości

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/323/09
w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/324/09
w sprawie stawek opłaty targowej na 2010r.

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/322/09
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2010r.

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/321/09
w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyjmowanie odpadów na gminne wysypisko odpadów stałych w m. Futory.

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/320/09
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIV/319/09
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Szczegóły Data: 2009-11-27

Uchwała XLIII/318/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/316/09
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXVII/287/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 czerwca 2009r.

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/315/09
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek, kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/314/09
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIX/301/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 5 sierpnia 2009r.

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/313/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/312/09
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXII230/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 16 stycznia 2009r

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/311/09
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. " Infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową, odpadów stałych i ochroną wód na terenie miasta i gminy Oleszyce".

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLIII/310/09
w sprawie oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2009-10-30

Uchwała XLI/309/09
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XLI/308/09
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XLI/307/09
w sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XLI/306/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XLI/305/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XLI/304/09
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/272/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30.04.2009r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza komunalnego w Oleszycach

Szczegóły Data: 2009-09-25

Uchwała XL/303/09
w sprawie nie wykonania prawa pierwokupu.

Szczegóły Data: 2009-08-28

Uchwała XL/302/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok

Szczegóły Data: 2009-08-28

uchwała XXXIX/296/09
w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2009-08-25

uchwała XXXIX/297/09
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania

Szczegóły Data: 2009-08-25

uchwała XXXIX/298/09
W sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXIV/265/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-08-05

uchwała XXXIX/299/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-08-05

uchwała XXXIX/300/09
W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVI/283/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 maja 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-08-05

uchwała XXXIX/301/09
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb miasta i gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych".

Szczegóły Data: 2009-08-05

uchwała XXXVI/284/09
W sprawie zaopiniowania proponowanego Specjalnego Obszaru Siedlisk Natura 2000 oraz przebiegu ich granic na terenie Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVIII/293/09
W sprawie zatwierdzenia Aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-07-09

uchwała XXXVIII/295/09
W sprawie nie wykonania prawa pierwokupu

Szczegóły Data: 2009-07-09

uchwała XXXVIII/294/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-07-09

uchwała XXXVII/292/09
W sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości.

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVII/291/09
W sprawie zabezpieczenia środków finansowych w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVII/290/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVII/289/09
W sprawie zmian zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn.: "Infrastruktura związana z gospodarką wodno-ściekową, odpadów stałych i ochroną wód na terenie miasta i gminy Oleszyce".

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVII/287/09
W sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinalizowanie planowanego deficytu budżetu, na zadania: "Zakup specjalistycznego bezpyłowego samochodu do przewozu odpadów stałych", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Futory i Oleszyce - część północna".

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVII/286/09
W sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/231/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 16 stycznia 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-06-26

uchwała XXXVI/285/09
W sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu w Lubaczowie w sprawie przekształcenia SP ZOZ w Lubaczowie poprzez likwidację Oddziału dla Przewlekle Chorych działającego w strukturze szpitala.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVI/283/09
W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinsnsowanie planowanego deficytu budżetu na zadanie: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb miasta i gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych".

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVI/282/09
W sprawie zmian w uchwale Nr XLVI/388/06 z dnia 27 września 2006 roku dotyczącej sprzedaży komunalnych lokali mieszkaniowych i udzielenia bonifikaty.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVI/281/09
W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVI/280/09
W sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/268/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 kwietnia 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXVI/279/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-05-29

uchwała XXXV/278/09
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Szczegóły Data: 2009-04-30

uchwała XXXV/277/09
w sprawie uchwalenia Uchwały Nr XXXIV/261/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości.

Szczegóły Data: 2009-04-30

uchwała XXXV/276/09
W sprawie rozpatrzenia skargi.

Szczegóły Data: 2009-04-30

uchwała XXXV/275/09
oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/274/09
oddania w dzierżawę gruntów mienia komunalnego.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/273/09
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/272/09
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z terenów i urządzeń cmentarnych cmentarza w Oleszycach

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/271/09
w sprawie przydzielenia drewna z lasu Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/270/09
w sprawie przydzelenia drewna z lasu Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/268/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/269/09
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach za 2008 rok.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXV/267/09
w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXIV/255/09
w sprawie udzelenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXV/266/09
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-04-30

Uchwała XXXIV/256/09
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/265/09
w sprawie zabezpieczenia środków w formie dotacji celowej na zadania inwestycyjne dofinasowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/264/09
w sprawie przystąpienia Gminy do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Oleszyce" w ramach Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/263/09
w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/262/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/261/09
w sprawie wprowadzenia zwolnień od podtaku od nieruchomości

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/260/09
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości rolnych.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/259/09
w sprawie zatwierdzenia uchwałay zebrania wiejskiego

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/258/09
w sprawie przydzelenia drewna z lasu Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/257/09
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/254/09
w sprawie uchwalenia statutu gminnej instytucji kultury o nazwie "Miejsko-Gminna Boblioteka Publiczna w Oleszycach"

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXIV/253/09
W sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokośc i warunki wpłacania innych składników wynagrodzenia wynikjących ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiegob dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.

Szczegóły Data: 2009-03-26

Uchwała XXXII/230/09
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na rok 2009.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXIII/252/09
W sprawie trybu postępowania o udzeleniu dotacji na zadania publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/251/09
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/250/09
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/247/09
W sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkanców w mieście Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/246/09
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/245/09
w sprawie oddania w dzierżawę części nieruchomości

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/244/09
W sprawie rozpatrzenia skargi.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/243/09
W sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciw działaniu Narkomanii na rok 2009.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/241/09
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych gminu Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/242/09
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/248/09
W sprawie Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/240/09
w sparwie wprowadzenia Regulaminu określajacego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/239/09
w sprawie zmiany uchwały XXX/208/08 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopda 2008 roku w sprawie stawek opłaty targowej na 2009 rok.

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXIII/238/09
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2009-02-27

Uchwała XXXII/227/09
W sprawie udzelania pomocy finansowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/237/09
W sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Stare Sioło.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/236/09
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/235/09
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/234/09
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/233/09
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/232/09
W sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 r.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/231/09
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pozyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie planowanego deficytu budzetu w tym na relizację zadań: "Budowa ujęcia wody w miejscowości Borchów dla potrzeb miasta i gminy Oleszyce z przebudową sieci magistralnych wodociągowych", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Futory", "Zakup specjalistycznego bezpyłowego samochodu do przewozu odpadów stałych"

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/229/09
W sprawie wstrzymania realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego okreslonego uchwałą Nr X/85/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007r.

Szczegóły Data: 2009-01-16

Uchwała XXXII/228/09
W sprawie udzelenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2009-01-16
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 23 lutego 2024r. 01:13:34
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.