Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:Uchwała XII/94/07
w sprawie określenia mienia przekazywanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2007-09-07

uchwała XVII/130/07
w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/130/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie stawek oplaty targowej na 2008r.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/129/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/128/07
w sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/127/07
w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem 2007 roku.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/126/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/125/07
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Budowa infrastruktury kanalizacyjnej Miasta i Gminy Oleszyce" okreslonego Uchwałą Nr VII/61/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 30 marca 2007r. w sprawie limitu wydatków na wieloletni program inwestycyjny.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/124/07
w sprawie: Ustalenia wysokości diet radnych, sołtysów oraz Przewodniczącemu Zarządu Miasta za udział w pracach Rady i jej organach.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/123/07
w sprawie przyjęcia Lokalnego Planu Rozwoju Miasta i Gminy Oleszyce na lata 2007-2015.

Szczegóły Data: 2007-12-28

uchwała XVII/122/07
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

Szczegóły Data: 2007-12-28

Uchwała XVII/121/07
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2008r.

Szczegóły Data: 2007-12-28

Uchwała XI/92/07
w sprawie: regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegóły Data: 2007-08-08

Uchwała XIII/99/08
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania wekslowego

Szczegóły Data: 2007-09-28

Uchwała XIII/100/07
W sprawie określenia procedury uchwalania budżetu oraz radzajów i szcezgółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi Gminy Oleszyce

Szczegóły Data: 2007-09-28

uchwała XV/106/07
w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Lubaczowie na kadencję 2008 - 2011.

Szczegóły Data: 2007-10-26

uchwała XVI/111/07
w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce na 2008r.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/120/07
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/119/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/118/07
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/117/07
w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/116/07
zmieniająca uchwałę Nr X/82/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/115/07
w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/114/07
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/113/07
w sprawie stawek opłaty targowej na 2008r.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/112/07
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 r.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XVI/110/07
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta na 2008r.

Szczegóły Data: 2007-11-28

uchwała XV/109/07
w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce a także warunków i sposobu ich przyznawania.

Szczegóły Data: 2007-10-26

uchwała XV/108/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-10-26

uchwała XV/107/07
w sprawie: zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2007-10-26

uchwała XIV/105/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-10-11

uchwała XIV/104/07
w sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Poprawa bazy edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Oleszyce" określonego Uchwałą Nr XXXI/227/05 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31 maja 2005r. w sprawie limitu wydatków na wieloletni program iwestycyjny.

Szczegóły Data: 2007-10-11

uchwała XIII/103/07
w sprawie: zmiany uchwały nr XXIV/177/04 z dnia 29 grudnia 2004r.

Szczegóły Data: 2007-09-28

uchwała XII/98/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-09-07

uchwała XII/97/07
W sprawie powołania Zespołu d.s zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2008-2011.

Szczegóły Data: 2007-09-07

uchwała XII/96/07
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XVII/147/04 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 17 maja 2004r. w sprawie zasad otrzymywania i wypłacania diet przysługującym sołtysom i członkom rad sołeckich z terenu Miasta i Gminy Oleszyce.

Szczegóły Data: 2007-09-07

uchwała XII/95/07
w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko - Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Oleszycach do załatwiania spraw i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Szczegóły Data: 2007-09-07

Uchwała XI/93/07
w sprawie: wyrażenia woli przekazania nieruchomości gruntowej

Szczegóły Data: 2007-08-08

Uchwała XI/91/07
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-08-08

Uchwała XI/90/07
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-08-08

Uchwała XI/89/07
w sprawie: wstrzymania wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Poprawa bazy kulturalnej na terenie Gminy Oleszyce"

Szczegóły Data: 2007-08-08

Uchwała X/88/07
w sprawie: zatwierdzenia Planu Rozwoju miejscowości Zalesie

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/87/07
w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/86/07
w sprawie: zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/85/07
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 r.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/84/07
w sprawie: obciążenia nieruchomości gruntowej

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/83/07
w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/82/07
w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/81/07
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/80/07
w sprawie: ustalenia planu sieci Publicznego Gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia granicy obwodu.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/79/07
W sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce oraz określenia granic ich obwodów.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/78/07
W sprawie: ustalenia planu sieci przedszkola dla którego organem prowadzącym jest Gmina Oleszyce.

Szczegóły Data: 2007-06-29

Uchwała X/77/07
w sprawie opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Starych Oleszycach

Szczegóły Data: 2007-06-29

Nr IX/76/07
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Szczegóły Data: 2007-05-25

NR IX/75/07
W sprawie wyrażenia zgody na realizację projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach INTERREG IIIA

Szczegóły Data: 2007-05-25

NR IX/74/07
w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego

Szczegóły Data: 2007-05-25

NR IX/73/07
W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleszyce

Szczegóły Data: 2007-05-25

Uchwała Nr V/37/07
W sprawie: oddania w dzierżawę byłego budynku administracyjnego.

Szczegóły Data: 2007-01-26

Nr VIII/72/07
W sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/71/07
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 r.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/70/07
W sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego eksplotacji wodociągu grupowego Mokrzyca - Dachnów - Futory.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/69/07
W sprawie zaciągnięcia kredytu dłuterminowego z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach pożyczek i kredytów oraz wykup obligacji.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/68/07
W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury pod nazwą Miejska - Gminna Biblioteka Publiczna w Oleszycach za 2006 rok.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/67/07
W sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007r.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/66/07
W sprawie zmiany zakresu wykonywania wieloletniego programu inwestycyjnego pn. "Poprawa bazy edukacyjno - sportowej na terenie Gminy Oleszyce" określonego Uchwałą Nr XXXI/227/05 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie limitu wydatków na wieloletni progam inwestycyjny.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Nr VIII/65/07
W sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Szczegóły Data: 2007-04-26

Uchwała Nr VII/55/07
W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Oleszyc.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VI/52/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VII/64/07
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/63/07
W sprawie zatwierdzenia uchwały zebrania wiejskiego.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/62/07
W sprawie zatwierdzenia uchwał zebrań wiejskich.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/60/07
W sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2007 r.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/61/07
W sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2007 r.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/59/07
W sprawie Statutu Miejsko Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/58/07
W sprawie nadania statutu Szkolnemu Schronisku Młodzieżowemu w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/57/07
W sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Starych Oleszycach.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VII/56/07
W sprawie likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Grobli.

Szczegóły Data: 2007-03-30

Uchwała Nr VI/45/07
W sprawie zaciągnięcia zobowiązania.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/43/07
W sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/54/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowych.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/53/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/51/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/50/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/49/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/48/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/47/07
W sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/46/07
W sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr VI/44/07
W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na rok 2007.

Szczegóły Data: 2007-02-27

Uchwała Nr V/42/07
Uchwała Nr V/42/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie:przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych,Przeciwdzialaniu Narkomanii i Przeciwdzialaniu Przemocy w Rodzinie na rok 2007

Szczegóły Data: 2007-01-26

Uchwała Nr V/41/07
Uchwała NrV/41/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie:przystapienia Miasta i Gminy Oleszyce do Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych

Szczegóły Data: 2007-01-26

Uchwała Nr V/40/07
Uchwała Nr V/40/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie:Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:za wysługę lat,motywacyjnego,funkcyjnego,za warunki pracy oraz wysokość i warunki wyłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadywymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz s

Szczegóły Data: 2007-01-26

Uchwała Nr V/39/07
Uchwała Nr V/39/07 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 stycznia 2007r w sprawie:zamiaru likwidacji Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Nowej Grobli

Szczegóły Data: 2007-01-26

Uchwała Nr V/38/07
Uchwała Nr V/38/07 z dnia 26 stycznia 2007r. w sprawie:nabycia budynku administracyjno-handlowego oraz wygaszenia użytkowania wieczystego

Szczegóły Data: 2007-01-26

Uchwała Nr V/36/07
Uchwała Nr V/36/07 Rady Miejskiej w Oleszycach w sprawie: sprzedaży komunalnych budynków mieszkalnych i udzielenia bonifikaty

Szczegóły Data: 2007-01-26
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 08 grudnia 2023r. 23:45:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.