Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Od:
L.p. Tytuł, data i nr aktu   Data ogłoszenia,
nr i pozycja dziennika urzędowego
 1.  
Uchwała  nr V/32/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2019 rok   DZ. URZ. WOJ. 2019.1802
Ogłoszony: 21.03.2019
 1.  
Uchwała  nr V/35/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również trybu ich pobierania.   DZ. URZ. WOJ. 2019.1195
Ogłoszony: 26.02.2019
 1.  
Uchwała  nr VI/39/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.   DZ. URZ. WOJ. 2019.725
Ogłoszony: 01.02.2019
 1.  
Uchwała  nr VII/42/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleszyce na 2019rok.   DZ. URZ. WOJ. 2019.1480
Ogłoszony: 08.03.2019
 1.  
Uchwała  nr VII/46/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody   DZ. URZ. WOJ. 2019.1489
Ogłoszony: 11.03.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/53/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Futory   DZ. URZ. WOJ. 2019.2828
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/54/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Zalesie   DZ. URZ. WOJ. 2019.2829
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/55/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Borchów   DZ. URZ. WOJ. 2019.2830
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/56/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Nowa Grobla   DZ. URZ. WOJ. 2019.2831
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/57/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Stare Sioło   DZ. URZ. WOJ. 2019.2832
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/58/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Sołectwa Stare Oleszyce   DZ. URZ. WOJ. 2019.2833
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/59/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Oleszyce   DZ. URZ. WOJ. 2019.2834
Ogłoszony: 20.05.2019
 1.  
Uchwała  nr IX/62/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu dróg publicznych w Oleszycach   DZ. URZ. WOJ. 2019.3198
Ogłoszony: 12.06.2019
 1.  
Uchwała  nr XIII/80/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/75/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku   DZ. URZ. WOJ. 2019.4019
Ogłoszony: 14.08.2019
 1.  
Uchwała  nr XIII/81/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku   DZ. URZ. WOJ. 2019.3904
Ogłoszony: 01.08.2019
 1.  
Uchwała  nr XVI/99/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/311/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Oleszyce.   DZ. URZ. WOJ. 2019.5424
Ogłoszony: 15.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVI/100/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   DZ. URZ. WOJ. 2019.5425
Ogłoszony: 15.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVII/ 104/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemniki o określonej pojemności.   DZ. URZ. WOJ. 2019.5452
Ogłoszony: 18.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVII/105/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   DZ. URZ. WOJ. 2019.5451
Ogłoszony: 18.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/107/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych   DZ. URZ. WOJ. 2019.5791
Ogłoszony: 29.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/108/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce   DZ. URZ. WOJ. 2019.5792
Ogłoszony: 29.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/109/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce   DZ. URZ. WOJ. 2019.5793
Ogłoszony: 29.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/110/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/253/09 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 marca 2009r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.   DZ. URZ. WOJ. 2019.6025
Ogłoszony: 05.12.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/114/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.   DZ. URZ. WOJ. 2019.6489
Ogłoszony: 14.12.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/115/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.   DZ. URZ. WOJ. 2019.6421
Ogłoszony: 13.12.2019
 1.  
Uchwała  nr XVIII/117/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia górnej opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy Oleszyce.   DZ. URZ. WOJ. 2019.5794
Ogłoszony: 29.11.2019
 1.  
Uchwała  nr XIX/120/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Oleszyce na 2020 rok   DZ. URZ. WOJ. 2020.736
Ogłoszony: 07.02.2020
 1.  
Uchwała  nr XIX/124/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/100/2019 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 24 października 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/312/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   DZ. URZ. WOJ. 2020.665
Ogłoszony: 04.02.2020
 1.  
Uchwała  nr XIX/127/2019 Rada Miejska w Oleszycach  z dnia 30 grudnia 2019 r. W sprawie zmiany Uchwały Nr LII/359/2018 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ustalenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Oleszyce   DZ. URZ. WOJ. 2020.634
Ogłoszony: 03.02.2020

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłMaria Żaczek - Kierownik Referatu2021-04-28
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-28 10:58
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2021-04-28 11:14
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 27 lutego 2024r. 10:33:02
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.