Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach


 
Organ prowadzący szkołę: Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1
Nazwa i adres szkoły, której dotyczy konkurs:
Szkoła Podstawowa w Oleszycach, ul. Mickiewicza 1, 37-630 Oleszyce
1.    Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2017 r., poz. 1597).
2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania  
  i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach,
2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo
- stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
-      imię (imiona) i nazwisko,
-      datę i miejsce urodzenia,
-      obywatelstwo,
-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;
7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 z późn. zm.);
11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2186 ze zm.) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;
12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14)  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z 20.07.2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.
3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  "Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Oleszycach", w terminie do dnia 14 lutego 2019 roku na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, pokój nr 1 do godz. 15.00.
4.   Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Oleszyce.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie. Na żądanie Burmistrza Miasta i Gminy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
5.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Urzędzie
Miasta i Gminy Oleszyce, pokój nr 4.
 
 
 


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAndrzej Gryniewicz - Burmistrz2019-01-31
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-01-31 09:31
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 18 września 2021r. 13:03:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.