Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2019 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2019”.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2019 
I. Rodzaj zadania
1. Przedmiotem otwartego konkursu ofert jest powierzenie realizacji zadania w zakresie dowozu osoby niepełnosprawnej do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Oleszycach w roku 2019 oraz odwozu z Ośrodka do miejsca zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki podczas przewozów.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania
Na realizację zadania przeznaczono kwotę  10.000 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

III. Zasady przyznawania dotacji
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy:
1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t.  Dz. U. z 2018 r ., poz.450 z późn. zm.)., zwanej dalej ustawą;
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm).
2. O przyznanie dotacji w ramach konkursu mogą się ubiegać:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy;
2) podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy.
3. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
4. Oferta na realizację zadania publicznego powinna być sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku  Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz.2057) zwanego dalej „rozporządzeniem”.
Do oferty, o której mowa w pkt 4 należy dołączyć:
1) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów), zgodnego z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
2)  statut organizacji,
3) sprawozdanie finansowe i merytoryczne za rok 2017 (w przypadku organizacji nowo powstałych, nie mających sprawozdań, należy dołączyć opis działań merytorycznych oraz finansowych, a w przypadku organizacji które mają rok obrotowy inny niż rok kalendarzowy należy dołączyć sprawozdanie za ostatni rok obrotowy).
5. W przypadku ofert składanych przez więcej niż jedną organizację, każda z nich ma obowiązek dostarczyć wszystkie dokumenty wskazane w pkt 4.

IV. Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania ustala się na okres od dnia podpisania umowy
do 31 grudnia 2019 r., w dni nauki szkolnej ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. z 2017 r., poz.1603).
2. Pod pojęciem przewóz osoby niepełnosprawnej do ośrodka należy rozumieć dowóz osoby niepełnosprawnej z miejsca zamieszkania do ośrodka przed rozpoczęciem zajęć i odwóz osoby niepełnosprawnej z ośrodka do miejsca jego zamieszkania po zakończeniu zajęć.
3. Planuje się przewóz 1 osoby niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie gminy
 z miejscowości Lipina.
4. Zastrzega się zmianę miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej.
5.Dowóz osoby niepełnosprawnej może odbywać się wyłącznie środkami transportu przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich.
6. Przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad  osobą niepełnosprawną, sprawowanej przez osobę inną niż kierujący pojazdem, w czasie przejazdów na trasie jak również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu oraz odprowadzenie osoby niepełnosprawnej do opiekuna w ośrodku i odebranie po zakończonych zajęciach i przekazanie opiekunowi prawnemu osoby niepełnosprawnej.
7. Opiekun do sprawowania opieki nad przewożoną osobą niepełnosprawną musi posiadać co najmniej ukończony kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.

V. Termin składania ofert
1. Ofertę na realizację zadania publicznego wraz z dokumentami wymienionymi w rozdz. III pkt 4 należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
ul. Rynek 1
37-630 Oleszyce
z dopiskiem – Konkurs
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego p.n. „Dowóz osoby niepełnosprawnej z terenu Miasta i Gminy Oleszyce do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno -Wychowawczego w Oleszycach celem realizacji zajęć rewalidacyjno- wychowawczych zespołowych w roku 2019” w terminie do dnia 11 grudnia 2018 r. do godz. 15.30.
2. Oferty, które wpłyną po terminie (decyduje data wpływu) nie będą rozpatrywane.

VI. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert
1. Oferty zostaną przekazane do rozpatrzenia Komisji konkursowej powołanej przez  
    Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce.
2. Wybór ofert nastąpi w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną.
3. Ocena formalna polega na ocenie kompletności i poprawności oferty, zgodnie z wymaganiami podanymi w ogłoszeniu.:
1) Oferta jest kompletna jeżeli:
a) dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki i załączniki spełniają wymogi ważności;
b) wypełnione zostaną wszystkie pola oferty.
2) Oferta jest  poprawna jeżeli:
a) złożona jest na właściwym formularzu,
b) złożona jest w terminie określonym w ogłoszeniu,
c) złożona jest przez podmiot uprawniony do złożenia oferty,
d) działalność statutowa podmiotu jest zgodna z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu,
e) wypełniona jest pismem komputerowym lub ręcznie – czytelnymi literami;
f) termin realizacji zadania jest zgodny z terminem wymaganym w ogłoszeniu konkursu,
g) kalkulacja planowanych kosztów realizacji zadania jest poprawna pod względem formalno- rachunkowym.
3) Komisja konkursowa dokonuje oceny formalnej, wypełniając dla każdej oferty indywidualny arkusz oceny formalnej.
4) Po zakończeniu oceny formalnej wszystkich ofert, komisja konkursowa sporządza w formie załączników do protokołu prac komisji, wykaz ofert pozytywnych pod względem formalnym oraz wykaz ofert, które nie spełniły warunków formalnych wraz z podaniem przyczyn.
4. Ocena merytoryczna:
1) Ocenie merytorycznej zostaną poddane wyłącznie oferty pozytywne pod względem formalnym.
2) Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria merytoryczne:
a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową, podmioty przystępujące do konkursu (0 - 5 pkt):
- dysponowanie samochodem przeznaczonym do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich;
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0 - 5 pkt):
- efektywność wykorzystania środków finansowych przez oferenta,
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja, podmiot będzie realizować zadanie publiczne (0 - 5 pkt):
- dysponowanie wykwalifikowanymi osobami, zapewniającymi realizację zadania, tj.: kierowcą oraz opiekunem do sprawowania opieki nad przewożonymi uczniami, posiadającym kwalifikacje, o których mowa w rozdz. IV pkt 6;
d) planowany przez organizację, podmiot udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (0 - 5 pkt);
e) planowany przez organizację, podmiot wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków (0 - 5 pkt);
3) Wnioskodawca może otrzymać maksymalnie 25 pkt.
4) Oferty, które otrzymają poniżej 15 pkt nie będą rekomendowane przez komisję konkursową do udzielenia dotacji.
5) Komisja dokonuje oceny merytorycznej i sporządza w formie załączników do protokołu prac Komisji, wykaz ofert, którym rekomenduje udzielenie dotacji wraz z propozycją jej wysokości oraz wykaz ofert, którym nie rekomenduje udzielenia dotacji z podaniem przyczyny.
5. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
6. Komisja przedstawia wyniki pracy  Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce w formie protokołu wraz z załącznikami.
7. Rekomendacja oferty nie jest równoznaczna z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
8. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu ofert dokona Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.
9. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce nie przewiduje się trybu odwołania.
10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone:
1) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce;
2) na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.
11. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania publicznego reguluje umowa, sporządzona zgodnie z określonym w rozporządzeniu ramowym wzorem umowy, zawarta pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Oleszyce, a oferentem.

VII. Postanowienia końcowe
Szczegółowych informacji o konkursie udziela podinspektor w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce Pani Elżbieta Szczebiwilk, tel. 16 632 87 77.


powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2018-11-19
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-11-19 12:22
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 19 września 2021r. 09:59:48
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.