Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Oleszyce ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów

OGŁOSZENIE – NABÓR PARTNERÓW DO PROJEKTU

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217) Gmina Oleszyce ogłasza otwarty nabór na partnera/ -ów do wspólnej realizacji projektów

I. Cel partnerstwa/ projektów

1. Wspólna realizacja działań w ramach wspólnie przygotowanych wniosków projektowych, służących następującym celom:

–   Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją

–    Cel tematyczny 10. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

2.   Cele ogólne projektów będą przyczyniać się do realizacji celów szczegółowych PO WER lub RPO woj. podkarpackiego w zakresie następujących Priorytetów Inwestycyjnych, tj. :PI 9i, PI 9iv, PI 10i, PI 10iv

II.  Zakresy tematyczne projektów:

1.  Przedsięwzięcia i działania związane ze zwiększeniem dostępności usług społecznych i zdrowotnych i/lub usług aktywnej integracji, m.in. poprzez działalność Placówki Wsparcia Dziennego, WTZ, ZAZ, CIS, KIS.

2.  Przedsięwzięcia i działania służące rozwijaniu, kształtowaniu, podnoszeniu u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

III. Grupa docelowa projektów

Szczegółowa charakterystyka grupy zostanie określona na etapie tworzenia wniosku o dofinansowanie

IV.  Obowiązki Lidera (Partnera wiodącego):

Lider(Partner wiodący) przedmiotowego projektu odpowiedzialny będzie za zarządzanie projektem, a w szczególności:

1. Przygotowanie projektu o dofinansowanie przy współpracy z Partnerem/ Partnerami,

2. Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji Projektu w imieniu Partnerów i na ich rzecz,

3. Reprezentowanie Partnerów przed Instytucją Zarządzającą,

4.  Koordynowanie, w tym monitorowanie i nadzorowanie prawidłowości działania Partnera / Partnerów przy realizacji zadań zawartych w projekcie,

5.  Zapewnienie udziału Partnerów w podejmowaniu decyzji i realizacji zadań, na zasadach określonych w umowie o partnerstwie,

6.  Wsparcie Partnera w realizacji powierzonych zadań,

7.   Pozyskiwanie, gromadzenie i archiwizację dokumentacji projektu,

8.   Nadzór nad budżetem i harmonogramem projektu,

9.   Informowanie IZ o problemach w realizacji Projektu, jeżeli wystąpią

10. Powołanie na potrzeby zarządzania Projektem zespołu koordynującego, w skład którego wejdą przedstawiciele Partnerów i Partnera wiodącego,

11. Przedkładanie wniosków o płatność do Instytucji Zarządzającej celem rozliczenia wydatków w Projekcie oraz otrzymania środków na dofinansowanie zadań Partnera wiodącego i Partnerów, w tym monitorowanie wskaźników zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie,

12. Gromadzenie informacji o uczestnikach Projektu i ich przekazywanie do Instytucji Zarządzającej

13. Zapewnienie sprawnego systemu komunikacji z Partnerami oraz Instytucją Zarządzającą

14. Działania dotyczące promocji projektu

15.  Zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907, z późn. zmian.)

Szczegółowe obowiązki Lidera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.

V.  Obowiązki Partnera/ów:

Partnerzy projektu będą odpowiedzialni za:

1. Współtworzenie projektu oraz udział w jego wdrażaniu na terenie objętym projektem,

2. Aktywne uczestnictwo i współpraca w działaniach partnerstwa mających na celu realizację Projektu,

3.  Terminową realizację zadań powierzonych przez Lidera projektu, w tym działań wynikających z harmonogramu realizacji projektu,

4.  Sprawozdawczość finansową i merytoryczną,

5.  Współpraca przy opracowywaniu wniosku o dofinansowanie z Liderem projektu,

6.  Bieżące przekazywanie Liderowi projektu informacji o realizacji projektu oraz wszystkich informacji i dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym w szczególności na potrzeby składania wniosków o płatność,

7.  Bieżące i niezwłoczne informowanie Lidera projektu o wszelkich zmianach i problemach związanych z realizacją projektu,

8.  Prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków Projektu w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi w RPO lub POWER na lata 2014-2020, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji związanych z Projektem, z wyłączeniem wydatków rozliczanych w oparciu o metody uproszczone wskazane w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach RPO lub POWER na lata 2014-2020,

9. Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego na środki otrzymane w ramach Projektu,

10.Wytypowanie swojego przedstawiciela do udziału w pracach zespołu Projektu,

11.Stosowanie przyjętego systemu przepływu informacji i komunikacji między Partnerami określonego w umowie,

12.Wydatkowania środków zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie Projektu,

13.Działania dotyczące promocji Projektu.

Szczegółowe obowiązki Partnera projektu zostaną określone w umowie partnerskiej.

UWAGA:

Wybrany Oferent może pełnić w projektach rolę Lidera (Partnera wiodącego) lub Partnera, zgodnie z ustaleniami dokonywanymi na etapie składania wniosku o dofinansowanie – niezależnie od roli pełnionej w ramach projektów, które będą opracowywane w następstwie wyboru w niniejszym konkursie w dalszej części ogłoszenia, potencjalny Partner wiodący/ Partner zwany jest Partnerem (lub też Oferentem).

VI. Wymagania wobec partnera/-ów

1. Partner/-rzy nie może być podmiotem powiązanym z wnioskodawcą w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

2.  Partner/-rzy musi posiadać doświadczenie w realizacji projektów/ usług współfinansowanych ze środków unijnych

3.  Partnerami w projekcie/-tach mogą być wszystkie podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie spełniające definicję beneficjenta poza:

–   podmiotami podlegającymi wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.);

–   podmiotami, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.2012 r.769);

–   podmiotami, wobec których zastosowanie mają zapisy art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541);

–   osobami fizycznymi (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

VII. Kryteria wyboru partnera/-ów

1. Kryteria formalne - oceniane na zasadzie „spełnia/ nie spełnia”:

1.1.Zgodności działania potencjalnego partnera/ ów z celem partnerstwa.

1.2. Spełnienie kryteriów dotyczących braku wykluczenia z udziału w naborze – oceniane na podstawie oświadczeń Partnera/-ów.

1.3. Kompletność, oferty, termin złożenia.

UWAGA: Niespełnienie kryterium oceny formalnej, wyklucza potencjalnego Partnera/ -ów z dalszego postępowania.

2. Kryteria merytoryczne - oceniane na zasadzie punktowej:

do zakresu 1:

2.1.Oferowany wkład Partnera/-ów w realizacje projektu/-ów i jego zgodność z celami partnerstwa – min. 25 pkt, max. 50 pkt

Ocenie podlegać będą:

–   zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/-ow – min. 5 pkt, max 10 pkt

a) zasoby organizacyjne, techniczne oceniane pod kątem realizacji określonego celu partnerstwa – 5 pkt.

b) zasoby finansowe umożliwiające Partnerowi/-om prawidłową realizację zadań określonych w koncepcji projektu / projektów tzn Partner/-rzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 000,00 zł – 5 pkt.

W przypadku oferty obejmującej zakres 1 i 2 wystarczy, że oferent wykaże spełnianie punktów a i b - jednokrotnie w ofercie

–  zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia – min 20 pkt. max 40 pkt:

a) za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów / usług współfinansowanych ze środków EFS – 10 pkt.

b) za wykazanie min. 3 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z funduszami unijnymi, zarządzania projektami (np. studia, szkolenia z zakresu jednej z powszechnie uznawanych metodyk, np. IPMA, PMI, PRINCE2) oraz doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – 15 pkt.

Punkty a i b nie sumują się. Oferent może uzyskać albo 10, albo 15 pkt.

c) za wykazanie min. 2 osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, powiązane z założeniami projektu/ -ów oraz pełnioną funkcją w projekcie, oddelegowanymi do prac związanych z planowanym projektem/-ami - 10 pkt.

d) za udokumentowane doświadczenie personelu Oferenta w realizacji co najmniej 5 projektów/ usług zawierających opracowanie i wdrożenie organizacji placówek środowiskowych ukierunkowanych na działania aktywizujące i/lub integrację społeczną, w tym co najmniej jedna o charakterze innowacyjnym – 15 pkt.

2.2.Doświadczenie partnera/-ów w realizacji projektów/usług o podobnym charakterze – min 20 pkt., max 35 pkt

–  za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym z podmiotami z sektora finansów publicznych – 2 zrealizowane i pozytywnie rozliczone projekty w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 10 pkt., 3 i więcej zrealizowanych i pozytywnie rozliczonych projektów – 15 pkt.

–  za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy i/lub doradztwo zawodowe i/lub poradnictwo psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież/ uczniowie, nauczyciele – 10 pkt.

–  za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 projektów/ usług/ działań zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy – 10 pkt.

2.3  Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób zarządzania projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – min. 10 pkt. Max 15 pkt.

do zakresu 2:

2.1.Oferowany wkład Partnera/-ów w realizacje projektu/-ów i jego zgodność z celami partnerstwa – min. 25 pkt, max. 35 pkt

Ocenie podlegać będą:

–  zasoby organizacyjne, techniczne lub finansowe oceniane pod kątem realizacji przedmiotowego projektu/-ow – min. 5 pkt, max 10 pkt

a)  zasoby organizacyjne, techniczne oceniane pod kątem realizacji określonego celu partnerstwa – 5 pkt.

b)  zasoby finansowe umożliwiające Partnerowi/-om prawidłową realizację zadań określonych w koncepcji projektu / projektów tzn Partner/-rzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 000,00 zł – 5 pkt.

W przypadku oferty obejmującej zakres 1 i 2 wystarczy, że oferent wykaże spełnianie punktów a i b - jednokrotnie w ofercie

–   zasoby ludzkie wraz z opisem ich kwalifikacji i doświadczenia – min 20 pkt. max 25 pkt:

a) za wykazanie min. 2 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów / usług współfinansowanych ze środków EFS – 10 pkt.

b) za wykazanie min. 3 osób, które posiadają doświadczenie w realizacji projektów współfinansowanych ze środków EFS, w tym min. 1 osoby, która posiada kwalifikacje związane z funduszami unijnymi, zarządzania projektami (np. studia, szkolenia z zakresu jednej z powszechnie uznawanych metodyk, np. IPMA, PMI, PRINCE2) oraz doświadczenie w realizacji projektów partnerskich – 15 pkt.

Punkty a i b nie sumują się. Oferent może uzyskać albo 10, albo 15 pkt.

c)  za wykazanie min. 2 osób posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz doświadczenie, powiązane z założeniami projektu/ -ów oraz pełnioną funkcją w projekcie, oddelegowanymi do prac związanych z planowanym projektem/-ami - 10 pkt.

2.2.Doświadczenie partnera/-ów w realizacji projektów/usług o podobnym charakterze – min 20 pkt., max 50 pkt

–   za udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów partnerskich, w tym z podmiotami z sektora finansów publicznych – 2 realizowane i pozytywnie rozliczone projekty w okresie ostatnich 3 lat (liczone od dnia złożenia oferty) – 7 pkt., 3 i więcej zrealizowanych i pozytywnie rozliczonych projektów – 12 pkt.

–   za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług zawierających elementy wsparcia, tj.: szkolenia/ kursy i/lub doradztwo zawodowe i/lub praktyki których bezpośrednimi odbiorcami była młodzież/ uczniowie, nauczyciele – 8 pkt.

–   za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 3 usług zawierających elementy wsparcia, tj: szkolenia/ kursy kwalifikacyjne i/lub doradztwo zawodowe i/lub psychologiczne, których bezpośrednimi odbiorcami były osoby bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, inne znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy –10 pkt.

–  za udokumentowane doświadczenie w realizacji co najmniej 4 projektów/ usług zawierających elementy wsparcia, tj. opracowanie, wdrożenie narzędzi ukierunkowanych i rozwijających kompetencje kluczowe na rynku pracy, w tym co najmniej jedna o charakterze innowacyjnym (technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji) – 15 pkt.

–  co najmniej 3 projektów oświatowych o charakterze IT realizowanych w partnerstwie z jednostką z sektora finansów publicznych (technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji) – 5 pkt.

2.3 Jakość koncepcji realizacji projektu partnerskiego, adekwatność proponowanego wsparcia do potrzeb grup docelowych, sposób zarządzania projektem/ zaangażowanie Partnera w realizację projektu wraz z przedstawieniem propozycji podziału zadań i podaniem szczegółowego budżetu dla danego zadania – min. 10 pkt. Max 15 pkt.

UWAGA! Potencjalny Partner/-rzy na dzień złożenia oferty, powinni posiadać dokumenty potwierdzające posiadane i wykazane doświadczenie, zasoby ludzkie/ ich kwalifikacje i doświadczenie, zasoby finansowe, które przedłoży na życzenie Zamawiającego. Dotyczy zakresu 1 i 2.

Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Oferent (tzn. jeden potencjalny Partner lub Partnerzy występujący wspólnie) = 100 pkt., przy czym:

–  Partner składający ofertę na jeden zakres tematyczny musi uzyskać w kryteriach merytorycznych wskazanych w punkcie VII.2 minimalną liczbę punktów = 55 pkt.

–  Partner składający ofertę w dwóch i więcej zakresach tematycznych musi uzyskać w kryteriach merytorycznych wskazanych w punkcie VII.2 minimalną liczbę punktów = 95 pkt.

W przypadku, gdy dwóch lub więcej oferentów złoży oferty partnerskie, które w trakcie oceny uzyskały taką samą liczbę punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do negocjacji (dotyczących m.in. przedstawionej w ofercie koncepcji oraz ich roli i zadań w planowanym projekcie).

VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w formie pisemnej podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania kandydata na partnera zgodnie z zapisem w dokumencie rejestrowym lub zgodnie z załączonym pełnomocnictwem

Zamawiający w ramach niniejszego naboru dopuszcza możliwość

Wybrania więcej niż jednego partnera spoza sektora finansów publicznych

Składania ofert wspólnych, tzn. przez max 2 potencjalnych partnerów (tylko w przypadku składania oferty na więcej niż 1 zakres tematyczny wskazane w punkcie II), przy czym w przypadku wyboru takiej oferty, każdy z nich będzie pełnił funkcję Partnera projektu/-ów i/lub partnera Wiodącego projektu/-ów w zależności od wymagań konkursowych/ przedstawionej koncepcji projektu/-ów

Zawiązania porozumienia z inną jednostką z sektora finansów publicznych, celem realizacji projektów w ramach niniejszego konkursu

Podmiot ubiegający się o wybór na Partnera zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów:

Koncepcja realizacji projektu zawierająca: opis planowanych działań, szacunkowy budżet oraz koncepcję wspólnego zarządzania projektem

Wykaz doświadczenia

Wykaz doświadczonej kadry, opis zasobów technicznych, organizacyjnych

Dokument potwierdzający status prawny oferenta

Dokumenty potwierdzające działalność partnera/ -ów w obszarze oświaty (prowadzenie placówki oświatowej, w tym szkoleń i doradztwa dla nauczycieli), w przypadku doradztwa: dokument potwierdzający wpis do rejestru agencji zatrudnienia.

Oświadczenie o niezaleganie z podatkami wobec urzędu skarbowego.

Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i inne wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dokumenty finansowe lub zaświadczenie z banku, iż Podmiot znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłową realizację zadań określonych w projekcie, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejsza niż 1 600 00,00 złotych – dotyczy Partnera (lub Partnerów składających ofertę wspólną)

Oświadczenia:

–  o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769), art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1541)

–  o braku powiązań w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.)

–  o znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na prawidłowe wykonanie części zadań w projekcie powierzonych Partnerowi.

W przypadku składania oferty wspólnej przynajmniej jeden z partnerów powinien spełniać punkt 3.5

IX. Termin i tryb składania ofert

1. Oferty partnerstwa należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta partnerstwa w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze partnerów” w formie pisemnej osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce

2. Oferty należy składać lub nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji ogłoszenia w siedzibie Ogłaszającego. Liczy się moment wpływu oferty do siedziby Ogłaszającego.

3. Oferty złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

4. Oferty zostaną rozpatrzone w 1 dzień od daty zakończenia naboru.

5. Wyniki naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ogłaszającego.

6. Od ogłoszonego wyniku naboru nie przysługuje odwołanie.

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest: Stanisław Ślęzak, tel. 16 7362042, e-mail: zeas@eoleszyce.pl

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2017-11-02
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 09 sierpnia 2020r. 05:08:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.