Przejdź do treści
Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana

Konkurs na stanowisko Dyrektora MGBP w Oleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach, ul. Rynek 6, 37-630 Oleszyce na czas określony – 5 lat, wymiar etatu: 1,0

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach, ul. Rynek 6, 37-630 Oleszyce

na czas określony – 5 lat,

wymiar etatu: 1,0

1. Wymagania konieczne (obligatoryjne):
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- wykształcenie wyższe drugiego stopnia – magisterskie, preferowane o kierunku lub specjalności kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo lub filologia polska,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- doświadczenie zawodowe: minimum 5 lat,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
- biegła znajomość oprogramowania komputerowego stosowanego w pracy biurowej,
- nieposzlakowana opinia,
- umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
- znajomość zagadnień z zakresu administracji i finansów publicznych,
- znajomość przepisów prawa z zakresu: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności  kulturalnej, ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, przepisów prawa pracy oraz Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,
- przedstawienie (w formie pisemnej) autorskiej koncepcji programowo – organizacyjnej funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej zawierającej między innymi:
  ramowy program działalności instytucji na 5 lat, sformułowanie misji i celów strategicznych,   
  opis optymalizacji pracy i zatrudnienia, plan gospodarowania środkami finansowymi,
  opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Miejsko-Gminnej Biblioteki   Publicznej.

2. Wymagania dodatkowe (pożądane):
- doświadczenie zawodowe w pracy w bibliotece,
- dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe lub kursy z  zakresu zarządzania instytucjami kultury),
- poczucie odpowiedzialności za pracę i staranność w jej wykonywaniu,
- wysoka kultura osobista,
- komunikatywność i odporność na stres,
- zmysł organizacyjny, zdolność podejmowania decyzji, kreatywność, umiejętność kierowania  zespołem pracowników.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
- kierowanie jednostką i właściwe organizowanie pracy Miejsko-Gminnej Biblioteki  Publicznej,
- kierowanie polityką zatrudnienia i właściwy dobór pracowników na stanowiska  pracy,
- podejmowanie decyzji o podziale obowiązków, przydziale zadań oraz stałe doskonalenie  metod pracy,
- składanie sprawozdań z działalność jednostki,
- reprezentowanie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej i udzielanie informacji o jej  działalności.

4. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
- brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
- praca w siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej – budynek piętrowy, winda,  praca przy komputerze, pełny wymiar czasu pracy.

5. Wymagane dokumenty:
- CV,
- list motywacyjny,
- kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
- podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- podpisane oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo  umyślne i umyślne skarbowe,
- podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów  rekrutacji,
- aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska kierowniczego,
- pisemna koncepcja funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.

6. Informacje dodatkowe:
- z warunkami organizacyjno – finansowymi Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Oleszycach kandydaci mogą zapoznać się w jej siedzibie, po uprzednim umówieniu telefonicznym (tel. 16 736 21 48),
- konkurs zostanie przeprowadzony przez Komisję konkursową powołaną stosownym zarządzeniem i odbędzie się w dwóch etapach:
I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów,
II etap – rozmowa kwalifikacyjna.
- o zakwalifikowaniu do konkursu i terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie (drogą mailową lub telefonicznie).
- przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 21 lipca 2017 r.
Przed powołaniem kandydata na stanowisko dyrektora zostanie z nim zawarta odrębna umowa określająca warunki organizacyjno-finansowe działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz program jej działania – zgodnie z art. 15 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Odmowa zawarcia ww. umowy przez kandydata na stanowisko dyrektora powoduje jego niepowołanie na to stanowisko.

7. Termin składania ofert:
Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
„Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznejw Oleszycach” w terminie do 7 lipca 2017 r. w godz. urzędowania tj. do godz. 15.30
- bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce,
- przesyłką pocztową – decyduje data wpływu.
Dokumenty, które wpłyną po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

 

powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2017-06-07
Publikujący -
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 16 maja 2021r. 05:00:57
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.