XML
OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: referent

Nazwa i adres jednostki: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 12, 37-630 Oleszyce.

Określenie stanowisk:

Liczba wolnych stanowisk urzędniczych -1

Nazwa wolnych urzędniczych stanowisk pracy- referent,

Liczba etatów -1

Wymiar czasu pracy: pełny etat.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania formalne, niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

 1. posiadanie co najmniej wykształcenia średniego,
 2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. nieposzlakowana opinia,
 5. stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku.

Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku (preferowanej:

 1. dobra znajomość ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 2. dobra znajomość rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia wychowawcze,
 3. dobra znajomość ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 4. dobra znajomość ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
 5. dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
 6. preferowane posiadanie wykształcenia wyższego,
 7. dyspozycyjność, samodzielność w działaniu i dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów oraz uprzejmość i życzliwość w kontaktach z klientami,
 8. sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność pracy w zespole,
 9. umiejętność planowania, ustalania priorytetów działań i szybkiego podejmowania decyzji oraz radzenia sobie z nieprzewidzianymi problemami - odporność na stres,
 10. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. przyjmowanie, weryfikacja, rejestrowanie i rozpatrywanie wniosków dotyczących świadczeń wychowawczych wraz z wymaganą dokumentacją,
 2. bezpośredni kontakt z klientami, udzielanie informacji dotyczących świadczeń wychowawczych,
 3. prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń wychowawczych, w tym m.in. przygotowanie i opracowywanie projektów postanowień, decyzji administracyjnych i innych pism związanych z    prowadzeniem    postępowań    z    zakresu    świadczeń    wychowawczych,    kompletowanie i prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 4. przygotowywanie i opracowywanie innych pism z zakresu powierzonych zadań oraz prowadzenie korespondencji Ośrodka,
 5. rozpatrywanie spraw osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, prowadzenie w tych sprawach postępowań administracyjnych oraz sporządzanie projektów stosownych pism i decyzji administracyjnych,
 6. przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu, prowadzenie dokumentacji związanej z odwołaniami od decyzji,
 7. sporządzanie comiesięcznych list wypłat świadczeń wychowawczych oraz innej dokumentacji związanej z wpłatą świadczeń,
 8. bieżąca rejestracja wniosków, przygotowanie oraz wydawanie zaświadczeń dla świadczeniobiorców,
 9. sporządzanie bilansów potrzeb i sprawozdawczości oraz innych zestawień, analiz i wykazów w sprawach dotyczących świadczeń wychowawczych,
 10. bieżąca kontrola i przekazywanie informacji o osobach, które pobierają świadczenia wychowawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 11. współpraca z wnioskodawcami, z ZUS, KRUS, Urzędem Skarbowym, Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Urzędem Pracy, sądami, z pracodawcami oraz innymi instytucjami i organami,
 12. wprowadzanie do bazy danych wniosków i innych informacji z zakresu prowadzonych spraw,
 13. obsługa programów komputerowych w zakresie powierzonych obowiązków, bieżące uzupełnianie bazy danych i systemu komputerowego w zakresie świadczeń wychowawczych,
 14. przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji,
 15. szacowanie potrzeb, zapotrzebowania na środki w zakresie świadczeń, współdziałanie z Głównym księgowym przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowywania projektu planu finansowego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach.
 16. inne sprawy zlecone przez Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach, które w szczególności wynikają z mocy prawa lub przepisów wewnątrzzakładowych.

Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae
 2. List motywacyjny
 3. Kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie, oraz inne dokumenty potwierdzające ukończenie dodatkowych kursów
 4. Kopie innych dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności
 5. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. Nr 2135 z późn. zm),
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku
 10. Kandydat, który posiada dokument potwierdzający niepełnosprawność obowiązany jest do złożenia wraz z wymaganymi dokumentami

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach, ul. Mickiewicza 12, 37-630 Oleszyce - u kierownika lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta" - w terminie do dnia 14.03.2016 r. do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach). Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie ogłoszona do dnia 18 marca 2016 roku w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Oleszyce oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Oleszycach.

Dla osób spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzony test sprawdzający w dniu 22 marca 2016 r. o godzinie 10-tej w budynku OSP, który znajduje się przy Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleszycach /I piętro, sala narad/.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Oleszyce oraz na tablicy ogłoszeń w MGOPS w Oleszycach do dnia 29 marca 2016r.

Oleszyce, 04 marca 2016 r.

                                                                           Kierownik

                                              Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                     mgr Agnieszka Sopel

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłAgnieszka Sopel - Kierownik2016-03-04
Publikujący -
Dodano do archiwum