XML
Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2016 r. pod nazwą:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie w kwocie 16 000 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory w kwocie 16 000 zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zabiała –Stare Sioło w kwocie 20 000 zł.


 

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515z późn.zm. ) i uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.). oraz uchwały Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej
w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego poz.3793 z dnia 7 grudnia 2015 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza otwarty

Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2016 r. pod nazwą:

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1.Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zalesie w kwocie 16 000 zł.

2. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory w kwocie 16 000 zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Zabiała –Stare Sioło w kwocie 20 000 zł.

II. Warunki otrzymania dotacji:

1.Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późn.zm.),

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( j.t. Dz. U z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

c) Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.). oraz uchwały Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego poz.3793 z dnia 7 grudnia 2015 r.).

2.Uprawnionymi do złożenia projektu są kluby sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy o sporcie i § 1 ust.3 Uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

3.Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest realizacja następujących celów publicznych:

a) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Oleszyce, 

b) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy Oleszyce . 

4.  Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w tym w szczególności: 

1) organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym: 

a) udziału drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia), 

b) delegacji sędziowskich, 

c) transportu na zawody, 

d) zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników, 

e) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, 

f) zakupu artykułów spożywczych, woda mineralna, środki czystości,

2) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym: 

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

b) utrzymania obiektów sportowych, 

c) zakupu sprzętu sportowego oraz stroi sportowych,

e) badań okresowych zawodników. 

5. Z dotacji  nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

III. Termin i warunki realizacji projektów:

  1. termin realizacji projektu określa się od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 roku.

  2. Zadanie ma być wykonane zgodnie z harmonogramem i kosztorysem opracowanym przez oferenta,

  3. Dofinansowanie projektu rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym klubem sportowym.

IV. Warunki i termin składania wniosków

1.Wypełniony wniosek należy złożyć w terminie do dnia 03.03.2016 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu pn. „. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości ........................ ” na formularzu zgodnym z wzorem stanowiącym załącznik do uchwały Nr XVII/105/2015 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. określenia warunków i trybu wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.

Formularz wniosku można otrzymać w pok. Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub na stronie http://www.bip.oleszyce.pl/

Do wniosku należy dołączyć:

  1. dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,

  2. aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

  3. aktualny statut,

  4. dokument określający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,

  1. sprawozdanie finansowe ( bilans , rachunek wyników i strat ) za rok 2015,

Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki muszą podpisać osoby, które zgodnie z postanowieniami statutu lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione do reprezentowania oferenta na zewnątrz i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych ( zawierania umów).

Wnioski zawierające braki formalne oraz wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Tryb udzielania dotacji:

1.Ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oleszyce, w którym określony będzie także regulamin pracy komisji.

2.Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Oleszyce. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy Oleszyce, źródeł na realizację projektu, 

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy, 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Oleszyce, w tym rzetelność i sposób rozliczania. 

                                                                               Burmistrz

                                                                  mgr inż. Andrzej Gryniewicz  

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek oraz sprawozdanie Plik pdf 76.11 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2016-02-17
Publikujący -
Dodano do archiwum