XML
Konkurs projektu na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r.

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie działalności  w zakresie propagowania  i rozwoju piłki nożnej w mieście Oleszyce’’ w kwocie  5.000zł.

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) i  uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

 

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty

Konkurs projektu  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r. pod nazwą:

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

„Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie działalności  w zakresie propagowania  i rozwoju piłki nożnej w mieście Oleszyce’’ w kwocie  5.000zł.

II. Warunki otrzymania dotacji:

1.Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie   (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715 z późniejszymi zmianami),

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( j.t. Dz. U  z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami).

c) Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

2.Uprawnionymi do złożenia projektu są kluby sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy o sporcie i § 1 ust.3 Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

3.Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest realizacja  następujących celów publicznych:

a) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Oleszyce, 

b) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy  Oleszyce . 

4. Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w tym w szczególności: 

1. organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym: 

a) udziału drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia), 

b) delegacji sędziowskich, 

c)transportu na zawody, 

d) zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników, 

e) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, 

f) zakupu artykułów spożywczych, woda mineralna, środki czystości,

2. realizacji programów szkolenia sportowego, w tym: 

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

b) utrzymania obiektów sportowych, 

c) zakupu sprzętu sportowego oraz stroi sportowych,

d) badań okresowych zawodników. 

5. Z dotacji  nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

III. Termin i warunki realizacji projektów:

1. termin realizacji  projektu  określa się od dnia podpisania umowy  do dnia
31 grudnia 2015 roku.

2. Zadanie ma być wykonane  zgodnie z harmonogramem i kosztorysem  opracowanym przez oferenta,

3. Dofinansowanie projektu  rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym klubem sportowym.

IV. Warunki i termin  składania wniosków

1.Wypełniony wniosek   należy złożyć w terminie do dnia  13.11.2015 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, w zamkniętej koperciez dopiskiem: Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających  rozwojowi sportu  pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizowanie działalności  w zakresie propagowania  i rozwoju piłki nożnej w mieście Oleszyce’’ na  formularzu zgodnym  z wzorem stanowiącym  załącznik  do  uchwały   Nr  IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego    zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku można otrzymać  w pok. Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub na stronie http://www.bip.oleszyce.pl

Do wniosku należy dołączyć:

1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,

2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

3) aktualny statut.

4) dokument  określający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do  reprezentacji,

5) sprawozdanie finansowe ( bilans , rachunek wyników i strat  ) za rok 2014,

6) Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki  muszą podpisać osoby, które zgodnie  z postanowieniami statutu  lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione  do reprezentowania oferenta na zewnątrz  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych ( zawierania umów).

7) Wnioski zawierające braki formalne oraz  wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

V. Tryb udzielania dotacji:

1.Ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokona Komisję Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oleszyce, w którym określony będzie także regulamin pracy   komisji.

2.Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Oleszyce. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy  Oleszyce, źródeł na realizację projektu, 

5)możliwość realizacji projektu przez klub sportowy, 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Oleszyce, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

                                                                          Burmistrz

                                                           mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o dotację Plik pdf 30.41 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2015-10-29
Publikujący -
Dodano do archiwum