XML
Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko DYREKTORA  Szkoły Podstawowej w Zalesiu

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY OLESZYCE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko

DYREKTORA

 Szkoły Podstawowej w Zalesiu, Zalesie 72, 37-630Oleszyce

1.Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.). Z tekstem rozporządzenia można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, pok. Nr 4.

2.Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania

i rozwoju szkoły,

b) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu

osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz

poświadczającego obywatelstwo kandydata,

c) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku

osoby niebędącej nauczycielem,

d) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

e) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia,

w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia

studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia

kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

f) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do

wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

g) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

h) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za

umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji

związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31

ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za

naruszenie dyscypliny finansów publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

j) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a

ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów (Dz. U. z 2013 r., poz. 1388),

k) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia

aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w

przypadku nauczyciela,

l) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia

karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela

i nauczyciela akademickiego,

ł) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa

w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j. t. Dz. U.

z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27

lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (j. t.  Dz. U. z 2012 r.,  poz. 572

z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

m) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych

i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej

nauczycielem,

n) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

(Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia

konkursu na stanowisko dyrektora;

3.Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem ,,Konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zalesiu” w terminie 14 dni od daty  ukazania się ogłoszenia, na adres :

Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach

 ul. Rynek 1,

37-630 Oleszyce  

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

                                                                        Burmistrz

                                                          mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

Oleszyce, dnia 8 czerwca 2015 roku

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłJolanta Habało-Zaniewicz - Sekretarz2015-06-08
Publikujący -
Dodano do archiwum