Urząd Miasta i Gminy Oleszyce
oleszyce herb

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Konkurs projektów na powierzenie wykonania zadania w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r. pod nazwą:

Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) i  uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.)

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2015 r. pod nazwą:

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej w mieście Oleszyce  w kwocie 40.000zł.

2 Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce siatkowej w mieście Oleszyce w kwocie 36.000zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej  w miejscowości Zalesie w kwocie 15.000zł.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości Futory w kwocie 25.000zł.

5.  Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej miejscowości Zabiała- Stare Sioło w kwocie 15.000zł.

II. Warunki otrzymania  dotacji:

1.Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 715),

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( j.t. Dz. U  z 2013 r., poz. 885
z późn. zm.)

c) Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce 
w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

2.Uprawnionymi do złożenia projektu są kluby sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy
 o sporcie i § 1 ust.3 Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

3.Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest realizacja  następujących

     celów publicznych:

a poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Oleszyce, 

b) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy  Oleszyce . 

4. Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w tym w szczególności: 

1) organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym: 

a) udziału drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia), 

b) delegacji sędziowskich, 

c) transportu na zawody, 

d) zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników, 

e) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, 

f) zakupu artykułów spożywczych, woda mineralna, środki czystości,

2) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym: 

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

b) utrzymania obiektów sportowych, 

c) zakupu sprzętu sportowego oraz stroi sportowych,

e) badań okresowych zawodników. 

5. Z dotacji  nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

III. Termin i warunki realizacji projektów:

termin realizacji  projektu  określa się od dnia podpisania umowy  do dnia  31 grudnia 2015 roku.

Zadanie ma być wykonane  zgodnie z harmonogramem i kosztorysem  opracowanym przez oferenta,

Dofinansowanie projektu  rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym klubem sportowym.

IV. Warunki i termin  składania wniosków

1.Wypełnione wnioski   należy składać w terminie do dnia  30.12.2014 r. do godz.15.30
 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających  rozwojowi sportu  pn. Upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez rozgrywki w piłce……………   na  formularzu zgodnym  z wzorem stanowiącym  załącznik  do  uchwały   Nr  IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  28 stycznia 2011 r. w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego    zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku można otrzymać  w pok. Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub na stronie
http://www.bip.oleszyce.pl/

Do wniosku należy dołączyć:

dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,

aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

aktualny statut.

dokument  określający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do  reprezentacji,

sprawozdanie finansowe ( bilans , rachunek wyników i strat  ) za rok 2013,

6) Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

Uwaga: Wniosek i załączniki  muszą podpisać osoby, które zgodnie  z postanowieniami statutu  lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione  do reprezentowania oferenta na zewnątrz  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych ( zawierania umów).

Wnioski zawierające braki formalne oraz  wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 V. Tryb udzielania dotacji:

1.Ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokona Komisję Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oleszyce, w którym określony będzie także regulamin pracy   komisji.

2.Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Oleszyce. Decyzja Burmistrza Miasta
i Gminy Oleszyce  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3.Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego,

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy  Oleszyce, źródeł na realizację projektu, 

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy, 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Oleszyce, w tym rzetelność i sposób rozliczania.

                                                                             Burmistrz

                                                             mgr inż. Andrzej Gryniewicz

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o dotację na 2015 r. Plik pdf 30.41 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2014-12-05
Publikujący -
Dodano do archiwum
Urząd Miasta i Gminy Oleszyceul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce tel. tel. (0-16) 631-50-10 email: sekretariat@ug.oleszyce.pl

Valid HTML 4.01 Transitional .

Wygenerowano: 21 września 2020r. 04:36:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.