XML
OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2013 r.

            OGŁOSZENIE          

 

Działając na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i  uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

           

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce  ogłasza otwarty Konkurs projektów  na powierzenie  wykonania zadania  w zakresie  tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Oleszyce w 2013 r. pod nazwą:

 

I. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację:

1. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej w mieście

      Oleszyce  w kwocie 39.000zł.

2 Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce siatkowej w mieście

   Oleszyce w kwocie 30.000zł.

3. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej  w miejscowości

     Zalesie w kwocie 14.000zł.

4. Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej w miejscowości

     Futory w kwocie 24.657zł.

5.  Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez  rozgrywki w piłce nożnej miejscowości

       Zabiała- Stare Sioło w kwocie 13.150 zł.

 

 

II. Warunki otrzymania  dotacji:

1.Zasady przyznania dotacji na realizację w/w zadań określają przepisy:

a) Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie( Dz. U. Nr 127, poz.857 z późn. zm.),

b) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz. z 2009 r. Nr 157, poz.1240z późn. zm.)

c) Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

2.Uprawnionymi do złożenia projektu są kluby sportowe w rozumieniu art.3 i 4 ustawy o sporcie i § 1 ust.3 Uchwały  Nr IV/23/11  Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 28 stycznia 2011 r.  w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego zadania własnego Gminy Oleszyce  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu ( Dz. U. Województwa Podkarpackiego  Nr 18, poz.444 z dnia 23 lutego 2011 r.).

3.Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu projektów jest realizacja  następujących celów publicznych:

a) poprawa warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Oleszyce, 

b) upowszechnianie i krzewienie sportu na terenie Gminy  Oleszyce . 

4.  Udzielana dotacja może być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie wydatków określonych w art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w tym w szczególności: 

1) organizacji i udziału w zawodach w określonej dyscyplinie sportu, w tym: 

a) udziału drużyny lub zawodnika we współzawodnictwie sportowym (opłaty związkowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia), 

b) delegacji sędziowskich, 

c) transportu na zawody, 

d) zabezpieczenia medycznego, ubezpieczenia zawodników, 

e) wyżywienia zawodników biorących udział w zawodach, 

f) zakupu artykułów spożywczych, woda mineralna, środki czystości,

2) realizacji programów szkolenia sportowego, w tym: 

a) wynagrodzenia trenerów i instruktorów, 

b) utrzymania obiektów sportowych, 

c) zakupu sprzętu sportowego oraz stroi sportowych,

e) badań okresowych zawodników. 

5. Z dotacji  nie mogą być sfinansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu: 

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego, 

2) transferu zawodnika z innego klubu sportowego, 

3) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone, 

4) zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych, oraz kosztów obsługi zadłużenia. 

 

III. Termin i warunki realizacji projektów:

termin realizacji  projektu  określa się od dnia podpisania umowy  do dnia
31 grudnia 2013 roku.

Zadanie ma być wykonane  zgodnie z harmonogramem i kosztorysem  opracowanym przez oferenta,

Dofinansowanie projektu  rozpoczyna się po podpisaniu umowy z wybranym klubem sportowym.

 

III. Warunki i termin  składania wniosków

1.Wypełnione wnioski   należy składać w terminie do dnia  27.12. 2012 r. do godz.15.30 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ul. Rynek 1, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty konkurs projektów na realizację zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających  rozwojowi sportu  pn. Upowszechnianie kultury fizycznej  poprzez rozgrywki w piłce……………   na  formularzu zgodnym  z wzorem stanowiącym  załącznik  do  uchwały   Nr  IV/23/11 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia  28 stycznia 2011 r. w sprawie  określenia  warunków i trybu  wspierania finansowego    zadania własnego Gminy Oleszyce w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. Formularz wniosku można otrzymać  w pok. Nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce lub na stronie http://www.bip.oleszyce.pl/

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1) dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy,

2) aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego,

3) aktualny statut.

4) dokument  określający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do  reprezentacji ,

5) sprawozdanie finansowe ( bilans , rachunek wyników i strat  ) za rok 2012,

6) Wnioski muszą być podpisane i opieczętowane przez wnioskodawcę.

 

Uwaga: Wniosek i załączniki  muszą podpisać osoby, które zgodnie  z postanowieniami statutu  lub innego aktu wewnętrznego są upoważnione  do reprezentowania oferenta na zewnątrz  i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych ( zawierania umów).

           

Wnioski zawierające braki formalne oraz  wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 IV. Tryb udzielania dotacji:

1.Ocenę wniosku pod względem formalnym i merytorycznym, a także w zakresie możliwości realizacji projektu ujętego we wniosku dokona Komisję Konkursowa powołana zarządzeniem Burmistrza do oceny wniosków na wsparcie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oleszyce, w którym określony będzie także regulamin pracy   komisji.

2.Po zapoznaniu się z oceną komisji, decyzję w sprawie przyznania dotacji celowej i jej wysokości podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce w ramach środków zaplanowanych na ten cel w budżecie miasta i gminy Oleszyce. Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce  jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

4.Przy wyborze projektu lub projektów otrzymujących wsparcie finansowe, uwzględnia się w szczególności: 

1) znaczenie zgłoszonego projektu dla realizacji celu publicznego

2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na konkurs projektów, 

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu (kosztorys projektu) w związku z zakresem rzeczowym projektu, 

4) planowany przez klub sportowy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych niż budżet Gminy  Oleszyce, źródeł na realizację projektu, 

5) możliwość realizacji projektu przez klub sportowy, 

6) dotychczasowe wykorzystanie przez klub sportowy dotacji z budżetu Gminy Oleszyce, w tym rzetelność i sposób rozliczania.                                                                  

                                                                             Burmistrz

                                                             mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Wniosek o dotację Plik doc 57.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłElżbieta Szczebiwilk2012-12-07
Publikujący -
Dodano do archiwum