XML
Obwieszczenie
Uzgodnienie projektu decyzji – przebudowa linii Stare Sioło

Burmistrz Miasta i Gminy
             Oleszyce
Oleszyce  15.10.2019 r.
       BGP.6733.6.2019
 
O B WI E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 
Z A W I A D A M I A M
 
że dla inwestora : PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na : "Budowa linii kablowej 15kV; budowa słupa wirowanego linii SN; budowa napowietrznej stacji transformatorowej 15/0,4 kV; na terenie działek nr 1072/13, 1072/20, 1072/15, 1072/21, obr. Stare Sioło".
 
uzyskał pozytywne uzgodnienie :
-  Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie, postanowienie PZD.443.121.2019 z dnia 14.10.2019 r., w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.
 
       Z  dokumentami  związanymi  z  wydaniem  przedmiotowej  decyzji  można zapoznać się
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu    w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń
 
 
                                                                                          Burmistrz
                                                                             Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                    Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-10-15
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-10-15 12:05
Dodano do archiwum