XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postepowania Nowa Grobla fotowoltaika
       BURMISTRZ
MIASTA I GMINY OLESZYCE
Oleszyce dnia 06.09.2019 r.
BGP.6220.2.2019
 
OBWIESZCZENIE
 
Stosowanie do art. 74 ust. 3 i art. 75 ust. 1 pkt. 1 lit. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, ze zm.), w związku z wnioskiem BCW 17 Sp. z o.o. ul. Al. Solidarności 115 lok. 2, 00-140 Warszawa, z dnia 22-08-2019 r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Nowa Grobla”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW.
 
BURMISTRZ MIASTA i GMINY OLESZYCE ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA
 
o wszczęciu w dniu 06 września 2019 r. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych „Nowa Grobla”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą o łącznej mocy do 1 MW.
Jednocześnie informuję, że komplet przedłożonej dokumentacji, obejmujący m.in. Kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami jest dostępny do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach pok. nr 11 przy ul. Rynek 1 w godzinach pracy Urzędu.
 
                                                                                                                               Andrzej Gryniewicz
                                                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce 


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-09-27
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-09-27 15:00
Dodano do archiwum