XML
Obwieszczenie
Uzgodnienie projektu decyzji - gazociąg Oleszyce
Burmistrz Miasta i Gminy
             Oleszyce
Oleszyce  11.04.2019 r.
       BGP.6733.5.2019
 
O B WI E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945),
 
Z A W I A D A M I A M
 
że dla inwestora : Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa          w Jaśle ul. Floriańska 112,38-200 Jasło, projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na : „Budowa odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia PE dn 63 .
 
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Miasto Oleszyce dz. nr 880/13, 881/2 oraz działki nr 1103/5 obrębu geodezyjnego Oleszyce Lubomierz.
 
uzyskał pozytywne uzgodnienie :
-  Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaczowie postanowienie PZD.443.36.2019,  z dnia 08.04.2019 r., w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.
 
       Z  dokumentami  związanymi  z  wydaniem  przedmiotowej  decyzji  można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu  w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń
 
                                                                                      Burmistrz
                                                                          Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                             Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2019-04-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-11 10:20
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2019-04-11 10:21
Dodano do archiwum Zdzisław Kwiatkowski - Administrator