XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o uzgodniueniu projektu decyji - stacja bazowa Nowa Grobla
Burmistrz Miasta i Gminy
             Oleszyce
Oleszyce  07.12.2018
BGP.6733.8.2018
 
O B WI E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A M
 
że dla inwestora :  P4 Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa,
projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia  polegającego na : „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. zo.o. nr LBC 7012B.
 
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Nowa Grobla, dz. nr 297,
 
uzyskał pozytywne uzgodnienie :
-  Starosty Lubaczowskiego, postanowienie R.6123.307.2018 z dnia 03.12.2018, w zakresie ochrony gruntów rolnych.
 
       Z  dokumentami  związanymi  z  wydaniem  przedmiotowej  decyzji  można zapoznać się
siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu    w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.
 
Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń
 
                                                                                                                 Andrzej Gryniewicz
                                                                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-12-07
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-07 11:24
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-12-07 11:38
Dodano do archiwum Zdzisław Kwiatkowski - Administrator