XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji - gazociąg Stare Oleszyce
Burmistrz Miasta i Gminy
        Oleszyce
BGP.6733.6.2018
Oleszyce dnia  2018.09.03
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  2017 poz. 1073 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A M
 
        że dla Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło;
została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.6.2018 z dnia 2018-09-03  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE — dn 63 z przyłączem gazowym PERC-dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Stare Oleszyce”.
 

Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Miasto Oleszyce : 661/3, 2262/3, 1004/2, 1004/3, obr. geodezyjny Stare Oleszyce.
 
W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
    
                                                                                                                                 Burmistrz
                                                                                                                    Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                                        Andrzej Gryniewicz


Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-09-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-11 09:08
Modyfikacja Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-09-11 09:08
Dodano do archiwum Zdzisław Kwiatkowski - Administrator