XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji gazociąg Borchów
Burmistrz Miasta i Gminy
        Oleszyce
 BGP.6733.4.2018
Oleszyce dnia  2018.07.26
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  2017 poz. 1073 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A M
 
        że dla Inwestora Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazownictwa Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło;
została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.4.2018 z dnia 2018-07-26  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE — dn 63 z przyłączem gazowym PEdn 25 do budynku mieszkalnego w m. Borchów, na terenie działek ozn. nr 147, 163, 197 obr. geodezyjny Borchów”.
 
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Borchów : 147, 163, 197.
 
W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
                                                                                                                  Burmistrz
                                                                                                   Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                                          Andrzej Gryniewicza
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-07-26
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-26 09:41
Dodano do archiwum