XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie - oświetlenie uliczne Futory
             BURMISTRZ
MIASTA i GMINY OLESZYCE
Oleszyce dnia 2018.06.20
BGP.6733.5.2018
 
OBWIESZCZENIE
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zmianami) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz.1257),
 
Z A W I A D A M I A M
 
    że na wniosek wniesiony przez Gminę Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce, zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. :
„Budowa oświetlenia ulicznego w m. Futory przy drodze gminnej Futory-Dubiki-Futory,”
 
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr: 438, obrębu geodezyjnego Futory.
 
      W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 11, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.
 
 
Otrzymują :
Tablice ogłoszeń UMiG w Oleszycech,
BIP UMiG w Oleszycach.
                                                                                                                       BURMISTRZ
                                                                                                           MIASTA i GMINY OLESZYCE
                                                                                                                     Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-07-04
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-07-04 14:49
Dodano do archiwum