XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania sieć gazowa Borchów
             BURMISTRZ
MIASTA i GMINY OLESZYCE
Oleszyce dnia 2018.04.23
BGP.6733.4.2018
OBWIESZCZENIE
 
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zmianami) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz.1257),
Z A W I A D A M I A M
 
    że na wniosek wniesiony przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 23z przyłączem gazowym PE RC – dn 25 do budynku mieszkalnego  w miejscowości Borchów.”
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr 147, 163, 197 obrębu geodezyjnego Borchów.
      W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 11, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.
 
Otrzymują :
Tablice ogłoszeń UMiG w Oleszycach i Borchowie
BIP UMiG w Oleszycach.
                                                                                                                          BURMISTRZ
                                                                                                           MIASTA i GMINY OLESZYCE
                                                                                                                      Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-05-14
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-14 10:31
Dodano do archiwum