XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wydanej decyzji – linia kablowa Futory
Burmistrz Miasta i Gminy
        Oleszyce
BGP.6733.1.2018
Oleszyce dnia  2018.05.07
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  2017 poz. 1073 z późn. zm.),
 
Z A W I A D A M I A M
 
        że dla Inwestora PGE Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21A, 20-340 Lublin; została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.3.2018 z dnia 2018-05-07  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: pn.:
- przebudowa linii napowietrznej (stacja trafo Futory 6, obwód nr nN nr 1),
- budowa linii kablowej YAKXS 4x120 mm2 wraz z szafami kablowymi szt, 3 oraz przyłączami kablowymi YAKXS 4x35mm2, dla zasilenia budynków mieszkalnych,
- rozbiórkę linii napowietrznej od słupa nr 45 do sł. Nr 50.

Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Futory : 430, 484/2, 483, 482/2, 482/3, 481/4, 481/9, 481/8, 481/6, 480/3, 480/4, 479/2, 479/1, 478, 477, 476/2.
 
W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.
 
                                                                                                      Burmistrz
                                                                                          Miasta i Gminy Oleszyce
                                                                                               Andrzej Gryniewicz
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-05-11
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-05-11 15:01
Dodano do archiwum