XML
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - telefonia komórkowa Nowa Grobla
             BURMISTRZ
MIASTA i GMINY OLESZYCE
Oleszyce dnia 2018.03.28
BGP.6733.2.2018
OBWIESZCZENIE
       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.1073 ze zmianami) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz.1257),
Z A W I A D A M I A M
    że na wniosek wniesiony przez Panią Annę Ruszała działającą z pełnomocnictwa Spółki z o.o. P4 Warszawa ul. Taśmowa 7 , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 Sp. zo.o. nr LBC 7012B.
Realizacja na terenie dz. o nr ew. gr obrębu geodezyjnego Nowa Grobla, dz. nr 297.
      W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w pok. 11, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.
 
Otrzymują :
Tablice ogłoszeń UMiG w Oleszycach
i Nowej Grobli,
BIP UMiG w Oleszycach.
                                                                                                BURMISTRZ
                                                                                  MIASTA i GMINY OLESZYCE
                                                                                            Andrzej Gryniewicz
 
Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2018-04-12
Publikujący Zdzisław Kwiatkowski - Administrator 2018-04-12 12:39
Dodano do archiwum