XML
Obwieszczenie o wydanej decyzji

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

BGP.6733.1.2016

Oleszyce dnia  2016.11.17

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 788.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Nadleśnictwa Oleszyce, ul. Zielona 4b ,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.1.2016 z dnia 2016-11-117  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina, na terenie działki ozn. nr 1072/17 obr. Stare Sioło”.

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                           Burmistrz

                                                  Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-11-18
Publikujący -
Dodano do archiwum