XML
Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  08.11.2016

BGP.6733.1.2016

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 788)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku kancelarii Leśnictwa Lipina, na terenie działki ozn. nr 1072/17 obr. Stare Sioło.”

dla inwestora :  Nadleśnictwo Oleszyce ul. Zielona 4b. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, postanowienie ZS.224.129.2016 z dnia 04.11.2016.

- Powiatowym Zarządem Dróg w Lubaczowie, postanowienie PZD.443.123.2016 z dnia 07.11.2016 r.

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                        Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                    Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-11-18
Publikujący -
Dodano do archiwum