XML
Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów

Obwieszczenie

BURMISTRZ MIASTA i GMINY

             OLESZYCE

Oleszyce dnia 06.10.2016 r.

BGP.6220.4.2016

Obwieszczenie

Stosownie do art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 33 ust. 1 w/w ustawy i wnioskiem Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

podaje do publicznej wiadomości:

1. Dnia 3.06.2016 r. wpłynął wniosek od Zarządu Województwa Podkarpackiego, ul. Ł. Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

Przedsięwzięcie obejmuje działki o nr ewid.:

- obręb Miasto Oleszyce : 341, 305, 306, 77, 78, 51, 44, 45, 46, 48, 881, 880/11, 347, 348/1, 348/2, 76, 47, 876,

- obręb Stare Oleszyce : 2264/1,

- obręb Oleszyce Lubomierz : 1125/50, 1125/52, 1125/49, 1125/81, 1125/55, 1125/53, 1125/52, 1129/2, 1125/82, 1125/48, 1120/24, 1129/33, 1129/32, 1128/5, 1128/6, 1128/1, 1128/2, 1127/5, 1127/2, 2509/2, 1142/9, 1110, 1142/13, 1142/11, 2537/3, 1095/9, 1127/4, 1125/2. W granicach oznaczonych kolorem czerwonym na mapie ewidencyjnej w skali 1:1000.

Organem właściwym w sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.

2. Organem właściwym do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie, w zakresie uzgodnień Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

3. Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla w/w przedsięwzięcia.

4. Przedsięwzięcie zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko został nałożony w postanowieniu Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce znak: BGP.6220.4.2016 z dnia 19.07.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.19.2016.AW-4 z dnia 23.06.2016 r.

5. Niniejsze zawiadomienie o złożonym wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, raporcie zostaje podane do wiadomości poprzez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicy ogłoszeń w m. Oleszyce i Urzędu Miasta i Gminy w Oleszyce.

6. W dniach od 06.10.2016 r. do 02.11.2016 r. każdy może zapoznać się z wnioskiem, raportem. Dokumenty znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach Rynek 1, 37-630  Oleszyce, pokój nr 11 w godzinach 7.30 – 15.30.

W tym samym terminie można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego wniosku osobiście lub pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy w Oleszycach, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce – Referat Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Gospodarczej  i Ochrony Środowiska.

e-mail: oleszycebgp@o2.pl

Uwagi lub wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

7. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce.

 

                                                                        Burmistrz

                                                        mgr inż. Andrzej Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-10-11
Publikujący -
Dodano do archiwum