XML
Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta i Gminy

                 Oleszyce

Oleszyce dn. 06.10.2016 r.

BGP. 6220.4.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2016 r. poz. 23) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 06.10.2016 r. w związku z dostarczeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce - Cieszanów- Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce” zostało z urzędu wydane postanowienie o podjęciu postępowania. 

W dniach 06.10.2016 r. – 02.11.2016 r. można w Referacie Inicjatyw Gospodarczych Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycech /pokój Nr 11/ w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z jego treścią. 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, na tablicach ogłoszeń w m. Oleszyce, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach

 

                                                                   Andrzej Gryniewicz

                                                                          Burmistrz

                                                               Miasta i Gminy Oleszyce

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-10-11
Publikujący -
Dodano do archiwum