XML
Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Remont części istniejącego budynku przeznaczonej do chowu tuczników na działce o numerze ewidencyjnym 1224/6, obr. Oleszyce Lubomierz

Oleszyce dnia  25.07.2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy

            Oleszyce

OBWIESZCZENIE

     Zgodnie z art. 79 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.  poz. 353),

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. : „Remont części istniejącego budynku przeznaczonej do chowu tuczników na działce o numerze ewidencyjnym 1224/6, obr. Oleszyce Lubomierz”.

             Ocena oddziaływania na środowisko prowadzona jest w ramach postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego postępowania na wniosek inwestora – Pan Jacek Jaworski zam. ul. Lubelska 22, 21-025 Niemce.

            Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce, a organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są : w zakresie uzgadniania warunków realizacji przedsięwzięcia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz w zakresie wydania opinii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubaczowie.

         Jednocześnie informuję , iż każdy może zapoznać się z dokumentacją sprawy , w tym z wnioskiem o wydanie decyzji , raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko , w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11 , w terminie od 25.07.2016 r. do  16.08.2016 r. ,w godzinach od 730 do 1530.

        Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych , Infrastruktury i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, pok. nr 11, w godzinach od 730 do 1530, lub pocztą elektroniczną na adres oleszycebgp@o2.pl w terminie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

      Złożone uwagi i wnioski rozpatrzy Burmistrz Miasta i Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach .

    Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia .

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach przy ul. Rynek 1, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

podano do publicznej wiadomości  25.07.2016 r.

 

                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                            Andrzej Gryniewicz

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-07-27
Publikujący -
Dodano do archiwum