XML
Obwieszczenie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

„Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia 19.07.2016

BGP.6220.4.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23/ uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18.07.2016  r. na wniosek Zarządu Województwa Podkarpackiego, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. T. Boya Żeleńskiego 19a, 35-105 Rzeszów, Pełnomocnik P. Maciej Łukaszek STRABAG Sp. z o.o. Oddział Rzeszów ul. Hanasiewicza 19, 35-103 Rzeszów zostało wydane postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław-Oleszyce-Cieszanów-Bełżec – budowa obwodnicy m. Oleszyce”.

W dniach 19.07.2016 r. – 10.08.2016 r. można w Referacie Inicjatyw Gospodarczych, Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach /pokój Nr 11/, w godz. 7.30 – 15.30 zapoznać się z jego treścią, jak również z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie znak: PSNZ.465.1-21/16 z dnia 15.06.2016 r. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4240.9.19.2016.AW-4 z dnia 23.06.2016 r.

Na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce znak: BGP.6220.4.2016 z dnia 19.07.2016 r. przysługuje stronom zażalenie.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w formie obwieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach, na tablicach ogłoszeń w m. Oleszyce, w miejscu realizacji inwestycji oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

                                                                            Burmistrz

                                                                   Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                      Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2016-07-20
Publikujący -
Dodano do archiwum