XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa drogi gminnej Zalesie - Stare Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.12.21

BGP.6733.13.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Gminę Oleszyce, ul. Rynek 1  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej Zalesie –Stare Oleszyce realizacja na terenie dz. nr 2354, 2254/1, 2355, 2350, 2260/4, 2264/1 obr. geodezyjny Stare Oleszyce”.

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                                       Burmistrz

                                                                              Miasta i Gminy Oleszyce

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-29
Publikujący -
Dodano do archiwum