XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania - przebudowa linii sn i NN  w Oleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.12.04

BGP.6733.11.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Pana Mariana Jarosza Sp. j. EL TEL K.M.JAROSZ działający z pełnomocnictwa Inwestora, PGE Dystrybucja S.A. RE Tomaszów Lubelski ul. Piłsudskiego 73  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sieci SN i nN Oleszyce 3 – budowa stacji trafo 15/04, kV Oleszyce 3, budowa słupów i linii napowietrznej SN i nN, budowa linii kablowej nN wraz z rozbiórka istn. stacji trafo i odcinków linii napowietrznej SN i nN w m. Oleszyce”, 

realizacja na terenie działek ozn. nr 190, 203/1, 202, 201, 198, 227, 88/19 obrębu geodezyjnego Miasto Oleszyce.

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                     Burmistrz

                                                            Miasta i Gminy Oleszyce

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-12-10
Publikujący -
Dodano do archiwum