XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - wodociąg Stare Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.11.27

BGP.6733.10.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Gmina Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.10.2015 z dnia 2015-11-27  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i przebudowa odcinka sieci  wodociągowej w m. Stare Oleszyce;  na terenie działek ozn. wg ewidencji gruntów nr   1258, 1259, 1260, 1261, 1263/2, 1262/2, 1263, 2263/3, 1265, 2243, 1264/1, 2397, 1378, 1376/2, 1379, Obr. Stare Oleszyce”.

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                                                                Burmistrz

                                                                        Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -
Dodano do archiwum