XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - przebudowa ciągu dróg gminnych Zalesie – Stare Oleszyc i drogi gminnej Stare Oleszyce - Zabiała

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce           

Oleszyce dnia  2015.10.20  r.

BGP.6220.4.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

    Na podstawie art. 65  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie  udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) ; w nawiązaniu do  wniosku Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce , w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : „Przebudowa ciągu dróg gminnych Zalesie – Stare Oleszyce nr 105233 R i drogi gminnej Stare Oleszyce - Zabiała nr 105205 R,”

Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce zawiadamia

    że w  dniu 2015.10.20 wydana  została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego zamierzenia .

     Każdy może zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentacją sprawy , w tym z uzgodnieniami dokonanymi z państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym oraz Starostą Lubaczowskim . Decyzja  udostępniona jest  do wglądu w Referacie Inicjatyw Gospodarczych,  Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska  Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach ul. Rynek 1 w pokoju nr 11 w godzinach pracy Urzędu.

Otrzymują :

 BIP Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach.

 

                                                                        Burmistrz

                                                               Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -
Dodano do archiwum