XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - wodociąg Stare Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  19.11.2015

BGP.6733.10.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Rozbudowa i przebudowa odcinka sieci  wodociągowej w m. Stare Oleszyce;  na terenie działek ozn. wg ewidencji gruntów nr   1258, 1259, 1260, 1261, 1263/2, 1262/2, 1263, 2263/3, 1265, 2243, 1264/1, 2397, 1378, 1376/2, 1379, Obr. Stare Oleszyce”.

dla inwestora :  Gmina Oleszyce, ul.Rynek 1, 37-630 Oleszyce. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie –podtanowienie PZDW-RDW-III-a/6201cp/12/15 z dnia 19.11.2015 .

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

Otrzymują : BIP, Tablice ogłoszeń

 

                                              Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                       Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-11-27
Publikujący -
Dodano do archiwum