XML
Obwieszcznie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - linia kablowa Borchów

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.10.06

BGP.6733.9.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Grabarska 21A  została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.9.2015 z dnia 2015-10-06  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa linii kablowej YAKXS 4x120, szafy kablowej SzK oraz przyłącza kablowego YAKY 4x35 na terenie dz. nr 194/4, 163, obr. Borchów dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 194/4”.

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                                      Burmistrz

                                                                               Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-10-09
Publikujący -
Dodano do archiwum