XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji szatnia Stare Sioło

Burmistrz Miasta i Gminy

         Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.09.28

BGP.6733.7.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Gmina Oleszyce, 37-630 Oleszyce, ul. Rynek 1   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.7.2015 z dnia 2015-09-28  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 „Budowa budynku szatni przy boisku sportowym w m. Stare Sioło na terenie działki ozn. nr 149 obr Stare Sioło.” 

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                  Burmistrz

                                                            Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-30
Publikujący -
Dodano do archiwum