XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - wodociągi rozdzielcze Sucha Wola

Burmistrz Miasta i Gminy

           Oleszyce

Oleszyce  15.09.2015

BGP.6733.8.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej  na terenie działek ozn. nr 29, 48, 49, 50, 32, 20, 22, 23, 93, 33/1, 33/5, 56, 34, 35, 57, 58, 37/1, 38/13, 60,  obr. geodezyjny Sucha Wola”. 

dla inwestora :  Piotr Kapera zam. Komarów Dolny 17, 22-435 Komarów Osada. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Marszałkiem Województwa Podkarpackiego, postanowienie Ilu.507.1.170.2015 z dnia 07.09.2015 .

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                           Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                    Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-09-17
Publikujący -
Dodano do archiwum