XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wydanej decyzji - gazociąg Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.08.06

BGP.6733.5.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.),

Z A W I A D A M I A M

        że dla Inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul.. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów,   została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego znak BGP.6733.5.2015 z dnia 2015-08-06  dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE –dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku usługowego w m. Oleszyce, ul. Rynek; na terenie działek ozn. nr 379, 378/4, 378/5, 378/7 obr. geodezyjny Miasto Oleszyce.”

W związku z powyższym, w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach  ul. Rynek 1 , pok. Nr 11  w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego  obwieszczenia , można zapoznać się z warunkami decyzji i wnieść odwołanie zgodnie z pouczeniem w niej zawartym.

 

                                                                     Burmistrz

                                                               Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-08-10
Publikujący -
Dodano do archiwum