XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - gazociąg Oleszyce

Burmistrz Miasta i Gminy

          Oleszyce

Oleszyce  27.07.2015

BGP.6733.5.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 40 z przyłączem gazowym PE-dn 25 do budynku usługowego w m. Oleszyce, ul. Rynek ; na terenie działek ozn. nr 379, 378/4, 378/5, 378/7 obr. geodezyjny Miasto Oleszyce”.

dla inwestora :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Podkarpackim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu, postanowienie UOZ-1.5151.142.2015 z dnia 24.07.2015.

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.


                                         Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                   Andrzej  Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-08-10
Publikujący -
Dodano do archiwum