XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - przebudowa sieci gazowej ul. Zielonej w Oleszycach

Burmistrz Miasta i Gminy

        Oleszyce

Oleszyce dnia  2015.06.05

BGP.6733.4.2015

O B W I E S Z C Z E N I E

    Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 12 czerwca 2012 r. , poz. 647 z późn. zm.) i art. 49 i 61 § 1 i 4  ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 267),

Z A W I A D A M I A M

    że na wniosek wniesiony przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Tarnowie Zakład  w Rzeszowie  , zostało wszczęte przez Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE –dn 40 z przyłączem gazowym PE – dn 25 do budynku mieszkalnego w m. Oleszyce, ul. Zielona na terenie działek ozn. nr 1024, 902, 896, 897/1, 897/5, 897/7 obr. geodezyjny Miasto Oleszyce”. 

   W związku z powyższym , w Urzędzie Miasta i Gminy  w pok. 11 , w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy i zgłosić ewentualne zastrzeżenia lub wnioski.

 

                                                                         Burmistrz

                                                                  Andrzej Gryniewicz

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-06-30
Publikujący -
Dodano do archiwum