XML
Obwieszczenie

Obwieszczenie o uzgodnieniu projektu decyzji - gazociąg Futory

Burmistrz Miasta i Gminy

             Oleszyce

Oleszyce  05.06.2015

BGP.6733.3.2015

O B WI E S Z C Z E N I E

       Działając na podstawie art.51 ust. 1 pkt. 2 oraz  art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tekst jednolity Dz. U. z  12 czerwca 2012 , poz. 647 z późn. zm.)

Z A W I A D A M I A M

że w postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : „Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE-dn 32 w m. Futory na terenie działek ozn. nr 410/1 i 409 obr. Futory.”

dla inwestora :  Pani Joanna Kuzyk-Rębiś. 

projekt decyzji uzyskał pozytywne uzgodnienie :

-  Podkarpackim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,  postanowienie PZDW-RDW-III-a/6201cp/07/15 z dnia 27.05.2015.

        Z dokumentami związanymi z wydaniem przedmiotowej decyzji można zapoznać się

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce   ul. Rynek 1 pok.11. w godzinach pracy Urzędu w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                     Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce

                                                                 Andrzej  Gryniewicz

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta i Gminy Oleszyce
WytworzyłTomasz Nowak2015-06-08
Publikujący -
Dodano do archiwum